Integritetspolicy

 

Med följande dataskyddsdeklaration vill vi informera dig om vilka typer av personuppgifter (nedan även kallade "uppgifter") som vi behandlar, för vilka ändamål och i vilken omfattning. Dataskyddsdeklarationen gäller för all behandling av personuppgifter som utförs av oss, både som en del av tillhandahållandet av våra tjänster och i synnerhet på våra webbplatser, i mobilapplikationer och inom externa online-presenter, till exempel våra profiler i sociala medier (nedan gemensamt kallade "online-erbjudandet"). Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av artikel 5 i Georgiens lag om skydd av personuppgifter och artikel 6 i EU:s GDPR.

 

 

Ansvarig

SilkRoot LLC
Autonoma republiken Adjara
Georgien Georgien

E-postadress
SECURE@ silkroot.io

Internationella samtal
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

 

Georgiens lag om skydd av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna, om användaren har gett sitt samtycke, är Art. 5 i den georgiska lagen om skydd av personuppgifter.

Du har rätt att begära en bekräftelse på att uppgifter om dig behandlas och att få information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med artikel. 15 i den georgiska lagen om skydd av personuppgifter.

Du har rätt att i enlighet med artikel. 15 i den georgiska lagen om skydd av personuppgifter, att begära att uppgifterna om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig korrigeras.

I enlighet med artikel. 15 i den georgiska lagen om skydd av personuppgifter har du rätt att begära att uppgifter om dig raderas utan onödigt dröjsmål och att begära begränsning av behandlingen av uppgifterna.

Du har rätt att invända mot behandlingen i enlighet med art. 25 i den georgiska lagen om skydd av personuppgifter.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med art. 26 i den georgiska lagen om skydd av personuppgifter.

 

 

EU:S DATASKYDDSFÖRORDNING

Översikt över bearbetningsverksamheten

I följande översikt sammanfattas de typer av uppgifter som behandlas och syftet med behandlingen av dem, och hänvisar till de registrerade.

Typer av uppgifter som behandlas

 • Uppgifter om inventarier
 • Betalningsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter om innehåll
 • Uppgifter om kontraktet
 • Användningsuppgifter
 • Metadata/kommunikationsdata

Kategorier av registrerade personer

 • Kunder
 • Berörda parter
 • Kommunikationspartner
 • Användare
 • Affärs- och avtalspartner
 • Elever/ studenter/ deltagare

Ändamål med behandlingen

 • Tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Kontaktförfrågningar och kommunikation.
 • Säkerhetsåtgärder.
 • Mätning av intervallet.
 • Kontors- och organisationsförfaranden.
 • Remarketing.
 • Konverteringsmått.
 • Spårning av affilierade företag.
 • Hantera och svara på förfrågningar.
 • Återkoppling.
 • Marknadsföring.
 • Profiler med användarrelaterad information.
 • Publikundervisning.
 • Tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet.

Relevanta rättsliga grunder

Nedan hittar du en översikt över de rättsliga grunderna i DSGVO som ligger till grund för vår behandling av personuppgifter. Observera att utöver bestämmelserna i GDPR kan nationella dataskyddsbestämmelser gälla i ditt eller vårt bosättnings- eller hemvistland. Om mer specifika rättsliga grunder skulle vara relevanta i enskilda fall kommer vi dessutom att informera dig om dessa i dataskyddsdeklarationen.

 • Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO) - Den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne för ett eller flera specifika ändamål.
 • Fullgörande av ett avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att genomföra åtgärder före avtalstillfället som utförs på den registrerades begäran.
 • Rättslig förpliktelse (artikel 6.1 p. 1 lit. c. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som den personuppgiftsansvarige är skyldig att uppfylla.
 • Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO) - Behandlingen är nödvändig för att skydda den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts legitima intressen, såvida inte dessa intressen åsidosätts av den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med lagen, med beaktande av den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och behandlingens art, omfattning, omständigheter och ändamål, samt de olika sannolikheterna för att den ska inträffa och omfattningen av hotet mot fysiska personers rättigheter och friheter, för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken.

Åtgärderna omfattar särskilt skydd av uppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet genom kontroll av fysisk och elektronisk tillgång till uppgifterna samt kontroll av tillgång till, inmatning av, utlämnande av, försäkran om tillgänglighet till och åtskillnad av uppgifterna. Dessutom har vi inrättat förfaranden för att säkerställa utövandet av de registrerades rättigheter, radering av uppgifter och svar på komprometterade uppgifter. Dessutom tar vi redan hänsyn till skyddet av personuppgifter vid utveckling eller val av hårdvara, programvara och förfaranden i enlighet med principen om dataskydd, genom teknisk utformning och genom dataskyddsvänliga standardinställningar.

SSL-kryptering (https): För att skydda dina uppgifter som överförs via vårt onlineerbjudande använder vi SSL-kryptering. Du känner igen sådana krypterade förbindelser genom prefixet https:// i adressfältet i din webbläsare.

Överföring av personuppgifter

Under vår behandling av personuppgifter kan det hända att uppgifterna överförs till eller lämnas ut till andra organ, företag, juridiskt oberoende organisatoriska enheter eller personer. Mottagare av dessa uppgifter kan till exempel vara tjänsteleverantörer som fått i uppdrag att utföra IT-uppgifter eller leverantörer av tjänster och innehåll som integreras i en webbplats. I sådana fall följer vi de rättsliga kraven och sluter i synnerhet lämpliga kontrakt eller avtal som tjänar till att skydda dina uppgifter med mottagarna av dina uppgifter.

Dataöverföring inom organisationen: Vi kan överföra personuppgifter till andra enheter inom vår organisation eller ge dem tillgång till sådana uppgifter. När denna överföring sker i administrativt syfte baseras överföringen av uppgifter på våra legitima affärs- och verksamhetsintressen eller görs när det är nödvändigt för att uppfylla våra avtalsrelaterade skyldigheter eller när vi har de registrerades samtycke eller lagligt tillstånd.

Behandling av uppgifter i tredjeländer

Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU), Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om behandlingen sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till andra personer, enheter eller företag, sker detta endast i enlighet med de rättsliga kraven.

Med förbehåll för uttryckligt samtycke eller avtalsenlig eller lagstadgad överföring bearbetar vi endast uppgifter eller låter dem bearbetas i tredjeländer med en erkänd dataskyddsnivå, avtalsförpliktelser genom EU-kommissionens så kallade standardskyddsklausuler, i närvaro av certifieringar eller bindande interna dataskyddsbestämmelser (artikel 44-49 i DSGVO, EU-kommissionens informationssida: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Radering av uppgifter

De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas i enlighet med de rättsliga kraven så snart som deras samtycken till behandlingen återkallas eller andra tillstånd upphör att gälla (t.ex. om syftet med behandlingen av dessa uppgifter har upphört att gälla eller om de inte är nödvändiga för ändamålet).

Om uppgifterna inte raderas på grund av att de behövs för andra och lagligt tillåtna ändamål, kommer behandlingen av dem att begränsas till dessa ändamål. Det vill säga att uppgifterna blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste bevaras av handels- eller skattelagstiftningsskäl eller vars lagring är nödvändig för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.

Våra meddelanden om dataskydd kan också innehålla ytterligare information om lagring och radering av uppgifter, som kommer att ha företräde för respektive behandling.

Användning av cookies

Cookies är små textfiler eller andra minnesanteckningar som lagrar information på slutenheter och läser information från slutenheterna. Till exempel för att lagra inloggningsstatusen i ett användarkonto, innehållet i en kundvagn i en e-butik, det innehåll som man har fått tillgång till eller de funktioner som har använts i ett onlineerbjudande. Cookies kan dessutom användas för olika ändamål, t.ex. för funktionalitet, säkerhet och komfort i onlineerbjudanden samt för att skapa analyser av besökarflöden.

Anteckningar om samtycke: Vi använder cookies i enlighet med rättsliga krav. Därför inhämtar vi i förväg samtycke från användarna, utom i de fall då det inte krävs enligt lag. I synnerhet krävs inget samtycke om lagring och läsning av information, inklusive cookies, är absolut nödvändigt för att tillhandahålla användaren en telemediatjänst (dvs. vårt onlineutbud) som han eller hon uttryckligen har begärt. Det återkallbara samtycket meddelas tydligt till användarna och innehåller information om respektive cookieanvändning.

Anmärkningar om rättsliga grunder enligt dataskyddslagstiftningen: Den rättsliga grunden enligt dataskyddslagstiftningen på vilken vi behandlar användarnas personuppgifter med hjälp av cookies beror på om vi ber användarna om samtycke eller inte. Om användarna ger sitt samtycke är den rättsliga grunden för behandlingen av deras uppgifter deras uttalade samtycke. I annat fall behandlas de uppgifter som behandlas med hjälp av cookies på grundval av våra legitima intressen (t.ex. i en affärsverksamhet för vårt onlineutbud och förbättring av dess användbarhet) eller, om detta sker inom ramen för fullgörandet av våra avtalsförpliktelser, om användningen av cookies är nödvändig för att fullgöra våra avtalsförpliktelser. För vilka ändamål cookies behandlas av oss klargör vi i samband med denna integritetspolicy eller i samband med våra samtyckes- och behandlingsförfaranden.

Lagringstid: När det gäller lagringstiden skiljer man mellan följande typer av cookies:

 • Tillfälliga cookies (även sessionscookies): tillfälliga cookies raderas senast när användaren har lämnat ett onlineerbjudande och stängt sin slutenhet (t.ex. webbläsare eller mobilapplikation).
 • Permanenta kakor: Permanenta cookies sparas även efter att slutenheten stängts. Till exempel kan inloggningsstatusen sparas eller önskat innehåll visas direkt när användaren besöker webbplatsen igen. På samma sätt kan användaruppgifter som samlas in med hjälp av cookies användas för mätning av räckvidd. Om vi inte ger användarna uttrycklig information om typen av cookies och lagringsperioden (t.ex. som en del av inhämtandet av samtycke) bör användarna anta att cookies är permanenta och att lagringsperioden kan vara upp till två år.

Allmän information om återkallelse och invändning (opt-out): Användarna kan när som helst återkalla det samtycke de har gett och även göra en invändning mot behandlingen i enlighet med de rättsliga kraven i art. 21 DSGVO (ytterligare information om invändningar finns som en del av denna integritetspolicy). Användarna kan också förklara sin invändning med hjälp av inställningarna i sin webbläsare.

Företagstjänster

Vi behandlar uppgifter om våra avtals- och affärspartner, t.ex. kunder och intresserade parter (gemensamt kallade "avtalspartner") i samband med avtalsförhållanden och jämförbara rättsliga förhållanden samt relaterade åtgärder och i samband med kommunikation med avtalspartner (eller före avtal), t.ex. för att besvara förfrågningar.

Vi behandlar dessa uppgifter för att uppfylla våra avtalsförpliktelser. Detta omfattar i synnerhet skyldigheterna att tillhandahålla de överenskomna tjänsterna, eventuella uppdateringsskyldigheter och rättsmedel i händelse av garanti och andra tjänsteavbrott. Dessutom behandlar vi uppgifterna för att skydda våra rättigheter och i syfte att utföra administrativa uppgifter i samband med dessa skyldigheter och företagets organisation. Dessutom behandlar vi uppgifterna på grundval av våra legitima intressen i en korrekt och affärsmässig förvaltning samt säkerhetsåtgärder för att skydda våra avtalsparter och vår affärsverksamhet från missbruk, äventyrande av deras uppgifter, hemligheter, information och rättigheter (t.ex. för inblandning av telekommunikations-, transport- och andra hjälptjänster samt underleverantörer, banker, skatte- och juridiska rådgivare, betaltjänstleverantörer eller skattemyndigheter). Inom ramen för gällande lagstiftning lämnar vi endast ut uppgifter om avtalspartners till tredje part i den mån det är nödvändigt för de ovan nämnda ändamålen eller för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Avtalspartnerna kommer att informeras om ytterligare former av behandling, t.ex. för marknadsföringsändamål, inom ramen för denna dataskyddsförklaring.

Vi informerar avtalsparterna om vilka uppgifter som krävs för ovannämnda ändamål före eller under datainsamlingen, t.ex. i onlineformulär, genom särskild märkning (t.ex. färger) eller symboler (t.ex. asterisker eller liknande), eller personligen.

Vi raderar uppgifterna efter det att den lagstadgade garantin och jämförbara skyldigheter har upphört att gälla, dvs. i allmänhet efter 4 år, såvida uppgifterna inte lagras på ett kundkonto, t.ex. så länge som de måste bevaras av lagstadgade arkiveringsskäl (t.ex. för skatteändamål i allmänhet 10 år). Vi raderar uppgifter som avtalspartnern lämnat ut till oss som en del av en beställning i enlighet med specifikationerna i beställningen, i allmänhet efter beställningens slut.

I den mån vi använder tredjepartsleverantörer eller plattformar för att tillhandahålla våra tjänster ska villkoren och meddelandena om dataskydd från respektive tredjepartsleverantörer eller plattformar gälla i förhållandet mellan användarna och leverantörerna.

Ekonomiska analyser och marknadsundersökningar

Av affärsmässiga skäl och för att kunna identifiera marknadstrender, avtalspartners och användares önskemål analyserar vi de uppgifter vi har om affärstransaktioner, avtal, förfrågningar etc., varvid gruppen av registrerade kan omfatta avtalspartners, intresserade parter, kunder, besökare och användare av vårt online-erbjudande.
Analyserna utförs i syfte att utvärdera affärsverksamheten, marknadsföra och undersöka marknaden (t.ex. för att fastställa kundgrupper med olika egenskaper). I samband med detta kan vi, om det finns tillgängligt, ta hänsyn till registrerade användares profiler tillsammans med deras uppgifter, t.ex. om använda tjänster. Analyserna tjänar endast oss och lämnas inte ut externt, såvida det inte rör sig om anonyma analyser med sammanfattade, dvs. anonymiserade värden. Dessutom tar vi hänsyn till användarnas integritet och behandlar uppgifterna för analysändamål så pseudonymt som möjligt och, om möjligt, anonymt (t.ex. som sammanfattade uppgifter).

Butik och e-handel

Vi behandlar våra kunders uppgifter för att göra det möjligt för dem att välja, köpa eller beställa de valda produkterna, varorna och relaterade tjänsterna, liksom betalningen och leveransen eller utförandet av dem. Om det är nödvändigt för att genomföra en beställning använder vi tjänsteleverantörer, i synnerhet post-, speditions- och fraktföretag, för att genomföra leveransen eller genomförandet till våra kunder. För behandling av betalningstransaktioner använder vi oss av banker och betaltjänstleverantörer. Den information som krävs identifieras som sådan i samband med beställningen eller jämförbar förvärvsprocess och omfattar den information som behövs för leverans, eller tillhandahållande och fakturering, samt kontaktinformation, så att ett eventuellt samråd kan hållas.

Tjänster från byrån

Vi behandlar våra kunders uppgifter som en del av våra avtalsenliga tjänster, som till exempel kan omfatta konceptuell och strategisk rådgivning, kampanjplanering, utveckling/konsultation eller underhåll av programvara och design, genomförande av kampanjer och processer, hantering, serveradministration, dataanalys/konsulttjänster och utbildningstjänster.

Utbildningstjänster

Vi behandlar uppgifter om deltagare i våra utbildningstjänster (även kallade "praktikanter") för att kunna tillhandahålla våra utbildningstjänster till dem. De uppgifter som behandlas i detta sammanhang samt arten, omfattningen, syftet och nödvändigheten av behandlingen avgörs av det underliggande avtals- och utbildningsförhållandet. Formerna för behandling omfattar även bedömning och utvärdering av våra och lärarnas tjänster.

Inom ramen för vår verksamhet kan vi också komma att behandla särskilda kategorier av uppgifter, särskilt information om praktikanters och studenters hälsa, liksom uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller ideologisk övertygelse. För detta ändamål inhämtar vi vid behov praktikanternas uttryckliga samtycke och behandlar i övrigt de särskilda kategorierna av uppgifter endast om det är nödvändigt för att tillhandahålla utbildningstjänsterna, för hälsovård, socialt skydd eller för att skydda praktikanternas vitala intressen.

Om det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal, för att skydda vitala intressen eller om det krävs enligt lag, eller om vi har fått praktikantens samtycke, lämnar vi ut eller överför praktikantens uppgifter till tredje part eller ombud, t.ex. myndigheter eller inom IT, kontorstjänster eller jämförbara tjänster, i enlighet med kraven i yrkeslagstiftningen.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), avtalsuppgifter (t.ex. avtalsämne, villkor, kundkategori), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Uppgifter om de berörda personerna: Kunder, potentiella kunder, affärs- och avtalspartner, elever/studenter/deltagare.
 • Ändamål med behandlingen: Tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, säkerhetsåtgärder, kontaktförfrågningar och kommunikation, kontors- och organisationsrutiner, hantering och svar på förfrågningar, konverteringsmätning (mätning av marknadsföringsverksamhetens effektivitet), profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO), rättslig förpliktelse (artikel 6.1 p. 1 lit. c i DSGVO).

Användning av onlineplattformar för erbjudanden och försäljning

Vi erbjuder våra tjänster på onlineplattformar som drivs av andra tjänsteleverantörer. I detta sammanhang gäller respektive plattforms dataskyddsföreskrifter utöver våra dataskyddsföreskrifter. Detta gäller i synnerhet när det gäller utförandet av betalningsprocessen och de förfaranden som används på plattformarna för räckviddsmätning och intressebaserad marknadsföring.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), avtalsuppgifter (t.ex. avtalsämne, villkor, kundkategori), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Uppgifter: Kunder.
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Juridiska skäl: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandling, förfaranden och tjänster:

 • Amazon: Marknadsplats för e-handel på nätet; tjänsteleverantör: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. och Amazon Media EU S.à.r.l., alla fyra belägna på 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, och Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Tyskland (tillsammans "Amazon Europe"), moderbolag: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; webbplats: https://www.amazon.de/; sekretesspolicy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Marknadsplats för e-handel på nätet; tjänsteleverantör: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Schweiz; webbplats: https://www.ebay.de/; sekretesspolicy: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Marknadsplats för e-handel på nätet; tjänsteleverantör: Tjänsteleverantör: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Tyskland ; webbplats: https://www.rakuten.de/; sekretesspolicy: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Tillhandahållande av online-erbjudandet och webbhotell

För att kunna tillhandahålla vårt onlineerbjudande på ett säkert och effektivt sätt använder vi oss av tjänster från en eller flera webbhotell från vars servrar (eller servrar som förvaltas av dem) onlineerbjudandet kan nås. För dessa ändamål kan vi använda infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster samt säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster.

De uppgifter som behandlas som en del av tillhandahållandet av webbhotellserbjudandet kan omfatta all information om användarna av vårt onlineerbjudande som genereras som en del av användningen och kommunikationen. Detta inkluderar regelbundet IP-adressen, som är nödvändig för att leverera innehållet i onlineerbjudanden till webbläsare, och alla poster som görs inom vårt onlineerbjudande eller från webbplatser.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Innehållsdata (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsdata (t.ex. besökta webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsdata (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Uppgifter om de berörda personerna: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet, tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandlingsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Insamling av åtkomstuppgifter och loggfiler: vi själva (eller vår webbhotellleverantör) samlar in uppgifter om varje åtkomst till servern (så kallade serverloggfiler). Serverloggfilerna kan innehålla adressen och namnet på de webbsidor och filer som nås, datum och tid för åtkomsten, den överförda datamängden, meddelande om lyckad åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referens-URL (den tidigare besökta sidan) och i regel IP-adresser och den begärande leverantören. Serverloggfilerna kan å ena sidan användas i säkerhetssyfte, t.ex. för att förhindra överbelastning av servrarna (särskilt vid missbruk, s.k. DDoS-attacker) och å andra sidan för att säkerställa utnyttjandet av servrarna och deras stabilitet; radering av uppgifter: Loggfilinformation lagras i högst 30 dagar och raderas eller anonymiseras sedan. Uppgifter vars fortsatta bevarande krävs för bevisändamål är undantagna från radering fram till det slutliga klargörandet av respektive incident.
 • Nätverk för innehållsleveranser: Vi använder ett "content delivery network" (CDN). Ett CDN är en tjänst med vars hjälp innehållet i ett online-erbjudande, särskilt stora mediefiler som grafik eller programskripter, kan levereras snabbare och säkrare med hjälp av regionalt fördelade servrar som är anslutna via Internet.
 • WordPress.com: Hostingplattform för bloggar och webbplatser; Tjänsteleverantör: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Webbplats: https://wordpress.com; Integritetspolicy: https://automattic.com/de/privacy/; Avtal om orderbehandling: avslutade med leverantören: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Bloggar och publikationer

Vi använder bloggar eller jämförbara medel för kommunikation och publicering online (nedan kallat publiceringsmedium). Uppgifter om läsare behandlas för publikationsmediet endast i den utsträckning som är nödvändig för presentationen och kommunikationen mellan författare och läsare eller av säkerhetsskäl. I övrigt hänvisar vi till informationen om behandlingen av besökare till vårt publikationsmedium inom ramen för detta meddelande om dataskydd.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), avtalsuppgifter (t.ex. avtalsämne, villkor, kundkategori).
 • Uppgifter om de berörda personerna: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: Tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, feedback (t.ex. insamling av feedback via ett onlineformulär), tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet, säkerhetsåtgärder, administration och svar på förfrågningar.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandling, förfaranden och tjänster:

 • Kommentarer och bidrag: När användare lämnar kommentarer eller andra bidrag kan deras IP-adresser lagras på grundval av våra legitima intressen. Detta görs för vår säkerhet om någon lämnar olagligt innehåll i kommentarer och inlägg (förolämpningar, otillåten politisk propaganda etc.). I detta fall kan vi själva bli åtalade för kommentaren eller inlägget och är därför intresserade av författarens identitet. Dessutom förbehåller vi oss rätten att på grundval av våra legitima intressen behandla användarnas uppgifter för att upptäcka skräppost. På samma rättsliga grund förbehåller vi oss rätten att, när det gäller undersökningar, lagra användarnas IP-adresser så länge de pågår och att använda cookies för att undvika flerfaldiga omröstningar. De personuppgifter som lämnas i samband med kommentarer och bidrag, all kontakt- och webbplatsinformation samt innehållsrelaterad information kommer att lagras permanent av oss tills användaren motsätter sig detta.
 • Hämtning av WordPress emojis och smilies: Hämtning av WordPress emojis och smilies - I vår WordPress-blogg används grafiska emojis (eller smilies), dvs. små grafiska filer som uttrycker känslor, för att effektivt integrera innehållselement som hämtas från externa servrar. Leverantörerna av servrarna samlar in användarnas IP-adresser. Detta är nödvändigt för att emoji-filerna ska kunna överföras till användarnas webbläsare; tjänsteleverantör: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webbplats: https://automattic.com; sekretesspolicy: https://automattic.com/privacy.
 • Profilbilder från Gravatar: Profilbilder - Vi använder tjänsten Gravatar i vårt onlineutbud och särskilt i bloggen. Gravatar är en tjänst där användare kan registrera och lagra profilbilder och sina e-postadresser. Om användarna lämnar inlägg eller kommentarer på andra online-platser (särskilt bloggar) med respektive e-postadress kan deras profilbilder visas bredvid inläggen eller kommentarerna. För detta ändamål överförs den e-postadress som användarna anger till Gravatar i krypterad form för att kontrollera om en profil är lagrad för den. Detta är det enda syftet med överföringen av e-postadressen. Den används inte för andra ändamål utan raderas efteråt. Användningen av Gravatar grundar sig på våra legitima intressen, eftersom vi använder Gravatar för att erbjuda författare av inlägg och kommentarer möjligheten att anpassa sina inlägg med en profilbild. Genom att visa bilderna får Gravatar användarnas IP-adress, eftersom detta är nödvändigt för en kommunikation mellan en webbläsare och en onlinetjänst. Om användarna inte vill att en användarbild som är kopplad till deras e-postadress på Gravatar ska visas i kommentarerna bör de använda en e-postadress som inte finns registrerad hos Gravatar för att kommentera. Vi påpekar också att det också är möjligt att använda en anonym e-postadress eller ingen e-postadress alls om användarna inte vill att deras e-postadress ska skickas till Gravatar. Användarna kan helt förhindra överföringen av uppgifter genom att inte använda vårt kommentarsystem; tjänsteleverantör: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webbplats: https://automattic.com; sekretesspolicy: https://automattic.com/privacy.

Hantering av kontakter och förfrågningar

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller sociala medier) samt i samband med befintliga användar- och affärsrelationer behandlas de frågande personernas information i den utsträckning som krävs för att svara på kontaktförfrågningar och eventuella begärda åtgärder.

Svaret på kontaktförfrågningar samt hanteringen av kontakt- och förfrågningsuppgifter i samband med avtalsförhållanden eller förhållanden före avtalstillfället utförs för att uppfylla våra avtalsförpliktelser eller för att svara på (för)avtalsförfrågningar och i övrigt på grundval av legitima intressen i att svara på förfrågningar och upprätthålla användar- eller affärsrelationer.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Uppgifter om de berörda personerna: Kommunikationspartner.
 • Ändamål med behandlingen: kontaktförfrågningar och kommunikation, tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice.
 • Rättslig grund: Avtalsuppfyllelse och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO), rättslig förpliktelse (artikel 6.1 p. 1 lit. c i DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandling, förfaranden och tjänster:

Kontaktformulär: Om användare kontaktar oss via vårt kontaktformulär, e-post eller andra kommunikationskanaler behandlar vi de uppgifter som meddelats till oss i detta sammanhang för att behandla den kommunicerade begäran. I detta syfte behandlar vi personuppgifter inom ramen för affärsförbindelser före och efter avtal, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla dem, och i övrigt på grundval av våra legitima intressen samt kommunikationspartnernas intressen av att svara på förfrågningarna och våra lagstadgade skyldigheter att bevara uppgifter.

Webbanalys, övervakning och optimering

Webbanalys (även kallad "räckviddsmätning") används för att utvärdera flödet av besökare till vårt onlineutbud och kan innehålla beteende, intressen eller demografisk information om besökare, t.ex. ålder eller kön, som pseudonyma värden. Med hjälp av räckviddsanalys kan vi till exempel känna igen vid vilken tidpunkt vårt onlineutbud eller dess funktioner eller innehåll används mest frekvent eller inbjuder till återanvändning. Likaså kan vi förstå vilka områden som behöver optimeras.

Förutom webbanalys kan vi också använda testförfaranden, till exempel för att testa och optimera olika versioner av vårt onlineutbud eller dess komponenter.

Om inget annat anges nedan kan profiler, dvs. uppgifter som sammanfattas för en användningsprocess, skapas för dessa ändamål och information kan lagras i en webbläsare eller i en terminal och läsas från den. Den insamlade informationen omfattar i synnerhet besökta webbplatser och element som används där samt teknisk information, t.ex. vilken webbläsare som används, vilket datorsystem som används och information om användningstider. Om användarna har samtyckt till att deras lokaliseringsuppgifter samlas in av oss eller av leverantörerna av de tjänster som vi använder, kan lokaliseringsuppgifter också behandlas.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock ett IP-maskningsförfarande (dvs. pseudonymisering genom att förkorta IP-adressen) för att skydda användarna. I allmänhet lagras i samband med webbanalys, A/B-testning och optimering inga tydliga uppgifter om användarna (t.ex. e-postadresser eller namn), utan pseudonymer. Detta innebär att vi, liksom leverantörerna av den programvara som används, inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som lagras i deras profiler för respektive förfaranden.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Uppgifter om de berörda personerna: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: mätning av räckvidd (t.ex. åtkomststatistik, identifiering av återkommande besökare), profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandlingsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Google Analytics: webbanalys, mätning av räckvidd och mätning av användarflöden; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Mer information: Typer av behandling och behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices. Villkor för behandling av uppgifter för Googles reklamprodukter och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Marknadsföring på nätet

Vi behandlar personuppgifter för marknadsföring online, vilket i synnerhet kan omfatta marknadsföring av annonsutrymme eller visning av reklam och annat innehåll (kollektivt "innehåll") baserat på potentiella användares intressen och mätning av dess effektivitet.

För dessa ändamål skapas och lagras så kallade användarprofiler i en fil (så kallad cookie) eller liknande förfaranden, med hjälp av vilka information om användaren som är relevant för presentationen av det ovannämnda innehållet lagras. Denna information kan t.ex. omfatta tittat innehåll, besökta webbplatser, använda onlinenätverk, men även kommunikationspartners och teknisk information, t.ex. vilken webbläsare som används, vilket datorsystem som används och information om användningstider och använda funktioner. Om användarna har gett sitt samtycke till att samla in sina lokaliseringsuppgifter kan dessa också behandlas.

Användarnas IP-adresser lagras också. Vi använder dock tillgängliga IP-maskningsförfaranden (dvs. pseudonymisering genom att förkorta IP-adressen) för att skydda användarna. I allmänhet lagras inga tydliga användardata (t.ex. e-postadresser eller namn) som en del av marknadsföringen online, utan pseudonymer. Detta innebär att vi, liksom leverantörerna av marknadsföringsförfarandena online, inte känner till användarnas faktiska identitet, utan endast den information som lagras i deras profiler.

Informationen i profilerna lagras vanligtvis i cookies eller med hjälp av liknande förfaranden. Dessa cookies kan senare i allmänhet läsas på andra webbplatser som använder samma förfarande för marknadsföring online och analyseras för att visa innehåll samt kompletteras med ytterligare uppgifter och lagras på servern hos leverantören av förfarandet för marknadsföring online.

I undantagsfall kan tydliga uppgifter tilldelas profilerna. Detta är fallet om användarna till exempel är medlemmar i ett socialt nätverk vars förfarande för marknadsföring på nätet vi använder och nätverket kopplar användarnas profiler till ovannämnda uppgifter. Vi ber att få notera att användarna kan göra ytterligare arrangemang med leverantörerna, t.ex. genom att ge sitt samtycke som en del av registreringsprocessen.

I princip får vi bara tillgång till sammanfattad information om hur framgångsrika våra annonser är. I samband med så kallade konverteringsmätningar kan vi dock kontrollera vilka av våra marknadsföringsprocesser online som har lett till en så kallad konvertering, det vill säga till exempel till att ett avtal med oss har ingåtts. Konverteringsmätningen används enbart för att analysera framgången för våra marknadsföringsåtgärder.

Om inget annat anges ber vi dig anta att de cookies som används lagras i två år.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Uppgifter om de berörda personerna: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: remarketing, targeting (fastställande av målgrupper som är relevanta för marknadsföringsändamål eller på annat sätt utforma innehåll), marknadsföring, profilering med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler), konverteringsmätning (mätning av marknadsföringsåtgärdernas effektivitet).
 • Säkerhetsåtgärder: IP-maskering (pseudonymisering av IP-adressen).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Möjlighet att göra invändningar (opt-out): Vi hänvisar till respektive leverantörs meddelande om dataskydd och de möjligheter till invändningar som leverantörerna har (s.k. opt-out). Om inget uttryckligt opt-out-alternativ har angetts har du möjlighet att inaktivera cookies i dina webbläsarinställningar. Detta kan dock begränsa funktionerna i vårt onlineutbud. Vi rekommenderar därför följande ytterligare opt-out-alternativ, som erbjuds i sammanfattning för respektive område: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Territoriellt: https://optout.aboutads.info.

Ytterligare information om behandling, förfaranden och tjänster:

 • Google Ad Manager: Vi använder "Google Marketing Platform" (och tjänster som "Google Ad Manager") för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, i videor, på webbsidor osv.). Google Marketing Platform kännetecknas av att annonser visas i realtid baserat på förmodade användarintressen. Detta gör det möjligt för oss att visa annonser för och inom vårt onlineutbud på ett mer målinriktat sätt för att presentera användarna endast med annonser som potentiellt matchar deras intressen. Om en användare till exempel visas annonser för produkter som han eller hon var intresserad av i andra onlineerbjudanden kallas detta för "remarketing"; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Mer information: Typer av behandling och behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Villkor för databehandling av Google Advertising Products Data Processing Terms: Information om tjänster Villkor för databehandling mellan registeransvariga och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adscontrollerterms; När Google agerar som registerförare, villkor för databehandling av Googles reklamprodukter och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads och konverteringsmätning: Vi använder marknadsföringsmetoden online "Google Ads" för att placera annonser i Googles annonsnätverk (t.ex. i sökresultat, i videor, på webbsidor osv.) så att de visas för användare som har ett förmodat intresse för annonserna (så kallad konvertering). Dessutom mäter vi konverteringen av annonserna. Vi får dock endast reda på det anonyma totala antalet användare som klickade på vår annons och omdirigerades till en sida som är markerad med en så kallad "konverteringsspårningstagg". Vi själva får dock ingen information med vilken användarna kan identifieras; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Ytterligare information: Typer av behandling och behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Villkor för databehandling av Google Advertising Products Data Processing Terms: Information om tjänster: Villkor för databehandling mellan registeransvariga och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense med personliga annonser: Vi använder Google Adsense-tjänsten med personliga annonser, med hjälp av vilken annonser visas i vårt onlineutbud och vi får ersättning för visning eller annan användning av dem; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Mer information: Typer av behandling och behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Villkor för databehandling av Google Advertising Products Data Processing Terms: Information om tjänster Villkor för databehandling mellan registeransvariga och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense med icke-personaliserade annonser: Vi använder Google Adsense-tjänsten med icke-personaliserade annonser, med hjälp av vilka annonser visas i vårt online-erbjudande och vi får ersättning för visning eller annan användning av dem; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Mer information: Typer av behandling och behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Ads Controller-Controller Data Protection Terms och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredjeländer: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Målinriktning med Google Analytics: Vi använder Google Analytics för att visa annonser i Googles och dess partners annonseringstjänster endast för användare som också har visat intresse för vårt online-erbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. intresse för vissa ämnen eller produkter som bestäms på grundval av de besökta webbplatserna), som vi överför till Google (s.k. "Remarketing Audiences" eller "Google Analytics Audiences"). Med hjälp av Remarketing Audiences vill vi också se till att våra annonser motsvarar användarnas potentiella intresse; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://marketingplatform.google.com; Rättslig grund: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Avtal om orderbehandling: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Mer information: Typer av behandling och behandlade uppgifter: https://privacy.google.com/businesses/adsservices. Villkor för behandling av uppgifter för Googles reklamprodukter och standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje land: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoft Advertising: remarketing/konverteringsmätning; Tjänsteleverantör: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Webbplats: https://about.ads.microsoft.com/; Integritetspolicy: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Avsluta: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Affiliateprogram och affiliatelänkar

I vårt online-erbjudande inkluderar vi så kallade affiliatelänkar eller andra referenser (som till exempel kan innehålla sökmasker, widgets eller rabattkoder) till erbjudanden och tjänster från tredjepartsleverantörer (gemensamt kallade "affiliatelänkar"). Om användarna följer affilieringslänkarna eller därefter utnyttjar erbjudandena kan vi få en provision eller andra förmåner från dessa tredje parter (kollektivt "provision").

För att kunna spåra om användarna har utnyttjat erbjudandena från en affiliatelänk som används av oss är det nödvändigt att respektive tredjepartsleverantör får veta att användarna har följt en affiliatelänk som används i vårt onlineerbjudande. Tilldelningen av affiliatelänkar till respektive affärstransaktioner eller andra åtgärder (t.ex. köp) tjänar enbart syftet att redovisa provisioner och kommer att upphävas så snart det inte längre är nödvändigt för ändamålet.

För den ovan nämnda tilldelningen av affiliatelänkar kan affiliatelänkarna kompletteras med vissa värden som ingår i länken eller lagras på annat håll, t.ex. i en cookie. Värdena kan särskilt omfatta källwebbplatsen (referrer), tiden, en online-identifierare för operatören av den webbplats där affiliatelänken fanns, en online-identifierare för respektive erbjudande, den typ av länk som använts, typen av erbjudande och en online-identifierare för användaren.

Anmärkningar om rättsliga grunder: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. Dessutom kan deras användning vara en del av våra (för)avtalsenliga tjänster, förutsatt att användningen av tredjepartsleverantörer har överenskommits inom denna ram. I annat fall behandlas användaruppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Avtalsuppgifter (t.ex. föremål för avtalet, villkor, kundkategori), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser), inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, fakturor, betalningshistorik).
 • Uppgifter om de berörda personerna: Användare (t.ex. besökare på webbplatser, användare av onlinetjänster), kunder.
 • Ändamål med behandlingen: Spårning av affiliate, tillhandahållande av avtalsenliga tjänster och kundtjänst.
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandlingsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Amazon Affiliate Program: affiliate partnerprogram (Amazon och Amazon-logotypen är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller något av dess dotterbolag); tjänsteleverantör: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. och Amazon Media EU S.à.r.l., alla fyra belägna på 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, och Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Tyskland (tillsammans "Amazon Europe"); moderbolag: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l., Amazon Media EU S.à.r.l., alla fyra belägna på 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, och Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Tyskland (gemensamt "Amazon Europe"): Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; webbplats: https://www.amazon.de; sekretesspolicy: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay Partner Network: Partnerprogram för affiliate-marknadsföring; tjänsteleverantör: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; webbplats: https://partnernetwork.ebay.de; sekretesspolicy: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Förfaranden för kundrecensioner och betygsättning

Vi deltar i gransknings- och klassificeringsprocesser för att utvärdera, optimera och främja våra tjänster. Om användarna betygsätter oss eller på annat sätt ger feedback via de deltagande betygsplattformarna eller förfarandena gäller även de allmänna affärs- eller användningsvillkoren och leverantörernas sekretessmeddelanden. I regel kräver betygsättningen också en registrering hos respektive leverantör.

För att säkerställa att de personer som betygsätter faktiskt har använt våra tjänster överför vi med kundens samtycke de uppgifter som krävs för detta till respektive betygsplattform med avseende på kunden och den använda tjänsten (inklusive namn, e-postadress och ordernummer eller artikelnummer). Dessa uppgifter används endast för att kontrollera användarens äkthet.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Avtalsuppgifter (t.ex. avtalsämne, villkor, kundkategori), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).
 • Uppgifter om de berörda personerna: Kunder, användare (t.ex. besökare på webbplatser, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: Feedback (t.ex. insamling av feedback via ett onlineformulär), marknadsföring.
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a. DSGVO), legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandling, förfaranden och tjänster:

Widget för betygsättning: Vi integrerar så kallade "rating widgets" i vårt onlineutbud. En widget är ett funktionellt och innehållsmässigt element som integreras i vårt onlineutbud och som visar information som kan ändras. Den kan till exempel visas i form av ett sigill eller ett jämförbart element, ibland även kallat "badge". I det här fallet visas widgets motsvarande innehåll i vårt onlineutbud, men det hämtas i det ögonblicket från servrarna hos respektive widgetleverantör. Detta är det enda sättet att alltid visa det aktuella innehållet, särskilt det aktuella betyget. För detta ändamål måste en dataförbindelse upprättas från den webbplats som anropas i vårt online-erbjudande till widgetleverantörens server, och widgetleverantören får vissa tekniska uppgifter (åtkomstuppgifter, inklusive IP-adress) som är nödvändiga för att innehållet i widgeten ska kunna levereras till användarens webbläsare. Dessutom får widgetleverantören information om att användarna har besökt vårt onlineutbud. Denna information kan lagras i en cookie och användas av widgetleverantören för att identifiera vilka onlineerbjudanden som deltar i utvärderingsprocessen som har besökts av användaren. Informationen kan lagras i en användarprofil och användas för reklam eller marknadsundersökningar.

Närvaro i sociala nätverk (sociala medier)

Vi upprätthåller online-närvaro i sociala nätverk och behandlar användaruppgifter i detta sammanhang för att kommunicera med användare som är aktiva där eller för att erbjuda information om oss.

Vi vill påpeka att användaruppgifter kan behandlas utanför EU. Detta kan medföra risker för användarna eftersom det till exempel kan göra det svårare att hävda användarnas rättigheter.

Användaruppgifter behandlas dessutom vanligen i sociala nätverk för marknadsundersökningar och reklamändamål. Till exempel kan användarprofiler skapas utifrån användarnas användningsbeteende och intressen. Användarprofilerna kan i sin tur användas till exempel för att placera annonser inom och utanför nätverken som förmodligen motsvarar användarnas intressen. För dessa ändamål lagras vanligen cookies på användarnas datorer, i vilka användarnas användningsbeteende och intressen lagras. Dessutom kan uppgifter som är oberoende av de enheter som används av användarna också lagras i användningsprofilerna (särskilt om användarna är medlemmar i respektive plattform och är inloggade på dem).

För en detaljerad presentation av respektive former av behandling och möjligheterna att göra invändningar (opt-out) hänvisar vi till de integritetspolicyer och den information som tillhandahålls av operatörerna för respektive nätverk.

När det gäller begäran om information och hävdande av den registrerades rättigheter påpekar vi också att dessa kan hävdas mest effektivt hos leverantörerna. Endast leverantörerna har tillgång till användarnas uppgifter och kan vidta lämpliga åtgärder och ge information direkt. Om du fortfarande behöver hjälp kan du kontakta oss.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Uppgifter om de berörda personerna: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: Kontaktförfrågningar och kommunikation, feedback (t.ex. insamling av feedback via ett onlineformulär), marknadsföring.
 • Rättslig grund: Legitima intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Plugins och inbäddade funktioner och innehåll

Vi integrerar funktionella och innehållsmässiga element i vårt onlineerbjudande som hämtas från servrar hos respektive leverantörer (nedan kallade "tredjepartsleverantörer"). Det kan t.ex. vara grafik, videor eller stadskartor (nedan enhetligt kallat "innehåll").

Integrationen kräver alltid att tredjepartsleverantörerna av detta innehåll behandlar användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte kan skicka innehållet till webbläsaren. IP-adressen krävs alltså för att innehållet eller funktionaliteten ska kunna visas. Vi strävar efter att endast använda sådant innehåll vars respektive leverantörer använder IP-adressen endast för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även kallad "web beacons") för statistik- eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att analysera information som besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsare och operativsystem, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt onlineutbud samt kopplas till sådan information från andra källor.

Anmärkningar om den rättsliga grunden: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifter samtycke. I annat fall behandlas användarnas uppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Användaruppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehåll, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser), inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär).
 • Uppgifter om de berörda personerna: Användare (t.ex. webbplatsbesökare, användare av onlinetjänster).
 • Ändamål med behandlingen: tillhandahållande av vårt onlineutbud och användarvänlighet, tillhandahållande av avtalstjänster och kundservice, profiler med användarrelaterad information (skapande av användarprofiler), marknadsföring.
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandlingsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Integrering av programvara, skript eller ramverk från tredje part (t.ex. jQuery): Vi integrerar programvara i vårt onlineutbud som vi hämtar från andra leverantörers servrar (t.ex. funktionsbibliotek som vi använder för att presentera eller göra vårt onlineutbud mer användarvänligt). Därmed samlar respektive leverantör in användarens IP-adress och kan behandla denna för att överföra programvaran till användarens webbläsare och för säkerhetsändamål samt för utvärdering och optimering av deras erbjudande. - Vi integrerar programvara i vårt onlineutbud som vi hämtar från andra leverantörers servrar (t.ex. funktionsbibliotek som vi använder för att visa eller göra vårt onlineutbud mer användarvänligt). I samband med detta samlar respektive leverantör in användarnas IP-adress och kan behandla denna för att överföra programvaran till användarnas webbläsare samt för säkerhetsändamål och för att utvärdera och optimera sitt erbjudande.
 • Font Awesome: Visning av typsnitt och symboler; tjänsteleverantör: Fonticons, Inc. 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; webbplats: https://fontawesome.com/; sekretesspolicy: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: Vi integrerar teckensnitten ("Google Fonts") från leverantören Google, varvid användarens uppgifter används enbart för att visa teckensnitten i användarens webbläsare. Integrationen grundar sig på vårt legitima intresse av en tekniskt säker, underhållsfri och effektiv användning av teckensnitten, deras enhetliga presentation och med beaktande av eventuella licensbegränsningar för integreringen av dem; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://fonts.google.com/; sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter-plugins och innehåll: Twitter-plugins och knappar - Detta kan till exempel omfatta innehåll som bilder, videor eller text och knappar som gör det möjligt för användare att dela innehåll från detta onlineutbud inom Twitter; Tjänsteleverantör: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irland, moderbolag: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; webbplats: https://twitter.com/de; sekretesspolicy: https://twitter.com/privacy, (inställningar: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube-videor: Videoinnehåll; Tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; moderbolag: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webbplats: https://www.youtube.com; Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, inställningar för annonsvisning: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube-videor: Videoinnehåll; YouTube-videor integreras via en särskild domän (som känns igen genom komponenten "youtube-nocookie") i det så kallade "utökade dataskyddsläget", varvid inga cookies om användarens aktiviteter samlas in för att anpassa videouppspelningen. Information om användarens interaktion med videon (t.ex. att komma ihåg den senaste uppspelningspunkten) kan dock lagras; tjänsteleverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webbplats: https://www.youtube.com; sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: videoinnehåll; tjänsteleverantör: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Webbplats: https://vimeo.com; Integritetspolicy: https://vimeo.com/privacy; Opt-out: Vi vill påpeka att Vimeo kan använda Google Analytics och hänvisar till sekretesspolicyn (https://policies.google.com/privacy) samt till opt-out-möjligheterna för Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) eller Googles inställningar för användning av data i marknadsföringssyfte (https://adssettings.google.com/).

Verktyg för förvaltning, organisation och stöd

Vi använder tjänster, plattformar och programvara från andra leverantörer (nedan kallade "tredjepartsleverantörer") för att organisera, hantera, planera och tillhandahålla våra tjänster. När vi väljer tredjepartsleverantörer och deras tjänster följer vi de rättsliga kraven.

I detta sammanhang kan personuppgifter behandlas och lagras på tredjepartsleverantörernas servrar. Det kan röra sig om olika uppgifter som vi behandlar i enlighet med denna integritetspolicy. Dessa uppgifter kan särskilt omfatta stam- och kontaktuppgifter om användare, uppgifter om transaktioner, avtal, andra processer och deras innehåll.

Om användare hänvisas till tredjepartsleverantörer eller deras programvara eller plattformar i samband med kommunikation, affärer eller andra relationer med oss, kan tredjepartsleverantörerna behandla användningsdata och metadata för säkerhetsändamål, tjänsteoptimering eller marknadsföringsändamål. Vi ber dig därför att följa dataskyddsmeddelandena från respektive tredjepartsleverantör.

Anmärkningar om den rättsliga grunden: Om vi ber användarna om deras samtycke till att använda tredjepartsleverantörer är den rättsliga grunden för behandling av uppgifter samtycke. Dessutom kan deras användning vara en del av våra (för)avtalsenliga tjänster, förutsatt att användningen av tredjepartsleverantörerna har överenskommits inom denna ram. I annat fall behandlas användaruppgifter på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse av effektiva, ekonomiska och mottagarvänliga tjänster). I detta sammanhang vill vi också hänvisa till informationen om användningen av cookies i denna integritetspolicy.

 • Typer av uppgifter som behandlas: Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser), kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer), innehållsuppgifter (t.ex. uppgifter i onlineformulär), användningsuppgifter (t.ex. besökta webbplatser, intresse för innehållet, åtkomsttider), metadata/kommunikationsuppgifter (t.ex. information om enheter, IP-adresser).
 • Uppgifter om de berörda personerna: Kommunikationspartners, användare (t.ex. besökare på webbplatsen, användare av onlinetjänster).
 • Rättslig grund: Samtycke (artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO), fullgörande av avtal och förfrågningar före avtalstillfället (artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO), berättigade intressen (artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO).

Ytterligare anmärkningar om behandlingsprocesser, förfaranden och tjänster:

 • Andra tjänsteleverantörer

Ändring och uppdatering av sekretesspolicyn

Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vår integritetspolicy. Vi anpassar sekretesspolicyn så snart förändringar i den databehandling som utförs av oss gör det nödvändigt. Vi informerar dig så snart ändringarna kräver en samarbetshandling från din sida (t.ex. samtycke) eller annan individuell anmälan.

I den mån vi anger adresser och kontaktuppgifter till företag och organisationer i denna dataskyddsdeklaration ber vi dig notera att adresserna kan ändras med tiden och ber dig kontrollera informationen innan du kontaktar oss.

De registrerades rättigheter

Som registrerad har du rätt till olika rättigheter enligt dataskyddsförordningen, särskilt enligt artiklarna 15-21 i dataskyddsförordningen:

 • Rätt till invändningar: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör dig och som sker på grundval av artikel 1.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 6.1 e eller f DSGVO; detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Om personuppgifterna om dig behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring.
 • Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.
 • Rätt till information: Du har rätt att begära en bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att få information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med de rättsliga kraven.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att i enlighet med lagen begära att uppgifter om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig rättas.
 • Rätt till radering och begränsning av behandlingen: I enlighet med de rättsliga kraven har du rätt att kräva att uppgifter om dig raderas utan dröjsmål, eller alternativt, i enlighet med de rättsliga kraven, att kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format i enlighet med de rättsliga kraven eller att kräva att de överförs till en annan ansvarig part.
 • Klagomål till tillsynsmyndigheten: Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen äger rum, om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot kraven i GDPR.

Definitioner

I det här avsnittet får du en översikt över de termer som används i denna sekretesspolicy. Många av termerna är hämtade från lagen och definieras främst i artikel 4 i GDPR. De juridiska definitionerna är bindande. Följande förklaringar är däremot främst avsedda att underlätta förståelsen. Termerna är sorterade i alfabetisk ordning.

 • Spårning av affilierade företag: I samband med affiliate tracking loggas länkar med hjälp av vilka de länkande webbplatserna hänvisar användare till webbplatser med produkt- eller andra erbjudanden. Operatörerna av respektive länkande webbplats kan få en provision om användarna följer dessa så kallade affiliatelänkar och därefter utnyttjar erbjudandena (t.ex. köper varor eller använder tjänster). För detta ändamål är det nödvändigt för leverantörerna att kunna spåra om användare som är intresserade av vissa erbjudanden senare utnyttjar dem på initiativ av affiliatelänkarna. För att affiliatelänkarna ska fungera är det därför nödvändigt att de kompletteras med vissa värden som blir en del av länken eller lagras på annat håll, t.ex. i en cookie. Värdena omfattar i synnerhet källwebbplatsen (referrer), tiden, en online-identifierare för operatören av den webbplats där affiliatelänken fanns, en online-identifierare för respektive erbjudande, en online-identifierare för användaren samt spårningsspecifika värden, såsom t.ex. reklammedie-ID, affiliate-ID och kategoriseringar.
 • Konverteringsmått: Konverteringsmätning (även kallad "utvärdering av besöksåtgärder") är en metod som används för att fastställa effektiviteten av marknadsföringsåtgärder. Detta görs vanligtvis genom att lagra en cookie på användarnas enheter på de webbplatser där marknadsföringsåtgärderna äger rum och sedan hämta den igen på målwebbplatsen. Detta gör det till exempel möjligt för oss att spåra om de annonser som vi har placerat på andra webbplatser har varit framgångsrika.
 • Personuppgifter: "Personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den registrerade); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en identifierare på nätet (t.ex. en cookie) eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 • Profiler med användarrelaterad information: Behandlingen av "profiler med användarrelaterad information", eller kort och gott "profiler", innefattar varje typ av automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda sådana personuppgifter för att analysera, utvärdera eller förutsäga vissa personliga aspekter som rör en fysisk person (beroende på vilken typ av profilering det rör sig om kan detta innefatta olika uppgifter om demografi, beteende och intressen, t.ex. interaktion med webbplatser och deras innehåll) (t.ex. intressen för visst innehåll eller vissa produkter, klickbeteende på en webbplats eller plats). Cookies och web beacons används ofta för profilering.
 • Mätning av räckvidd: Mätning av räckvidd (även kallad webbanalys) används för att utvärdera flödet av besökare till ett online-erbjudande och kan inkludera besökarnas beteende eller intresse för viss information, t.ex. webbplatsens innehåll. Med hjälp av räckviddsanalys kan webbplatsägare till exempel se vid vilken tidpunkt besökarna besöker deras webbplats och vilket innehåll de är intresserade av. På så sätt kan de till exempel bättre anpassa webbplatsens innehåll till besökarnas behov. För räckviddsanalys används ofta pseudonyma cookies och webbfyrar för att känna igen återkommande besökare och på så sätt få mer exakta analyser av användningen av ett onlineutbud.
 • Remarketing: "Remarketing" eller "retargeting" är när man till exempel i reklamsyfte noterar vilka produkter en användare var intresserad av på en webbplats för att påminna användaren om dessa produkter på andra webbplatser, t.ex. i annonser.
 • Controller: "Personuppgiftsansvarig: den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.
 • Bearbetning: "behandling: varje åtgärd eller uppsättning åtgärder som utförs på personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av uppgifter, oavsett om det handlar om insamling, utvärdering, lagring, överföring eller radering.
 • Bildande av målgrupp: Målgruppsbildning (eller "anpassade målgrupper") är när målgrupper bestäms i reklamsyfte, t.ex. för visning av annonser. Till exempel kan man utifrån en användares intresse för vissa produkter eller ämnen på Internet dra slutsatsen att denna användare är intresserad av annonser för liknande produkter eller den nätbutik där användaren tittade på produkterna. I sin tur talar man om "lookalike audiences" (eller liknande målgrupper) när det innehåll som anses lämpligt visas för användare vars profiler eller intressen förmodligen motsvarar de användare för vilka profilerna skapades. Cookies och web beacons används i allmänhet för att skapa anpassade målgrupper och Lookalike Audiences.

Tysk version skapad med "Datenschutz-Generator.de" - Tack! RA Dr.Schwenke

Begär en offert

Ansvarsfriskrivning | Integritetspolicy

© Copyright 2022 - Silkroot LLC, alla rättigheter förbehållna