Πολιτική απορρήτου

 

Με την ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα είδη των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής εν συντομία "δεδομένα") που επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς και σε ποια έκταση. Η δήλωση προστασίας δεδομένων ισχύει για όλη την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργούμε, τόσο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών μας όσο και, ειδικότερα, στους ιστότοπούς μας, στις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και εντός εξωτερικών διαδικτυακών παρουσιών, όπως τα προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (εφεξής συλλογικά "διαδικτυακή προσφορά"). Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 5 του νόμου της Γεωργίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ της ΕΕ.

 

 

Υπεύθυνη

SilkRoot LLC
Αυτόνομη Δημοκρατία της Αντζάρας
Γεωργία Γεωργία

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
SECURE@ silkroot.io

Διεθνείς κλήσεις
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

 

Νόμος της Γεωργίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων, εάν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 5 του γεωργιανού νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα δεδομένα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα αυτά, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 15 του γεωργιανού νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 15 του γεωργιανού νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ζητήσετε να συμπληρωθούν τα δεδομένα που σας αφορούν ή να διορθωθούν τα ανακριβή δεδομένα που σας αφορούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 15 του γεωργιανού νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 1 του Συντάγματος. 25 του γεωργιανού νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 26 του γεωργιανού νόμου περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 

ΓΚΠΔ ΤΗΣ ΕΕ

Επισκόπηση των εργασιών επεξεργασίας

Η ακόλουθη επισκόπηση συνοψίζει τα είδη των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία και τους σκοπούς της επεξεργασίας τους και αναφέρεται στα υποκείμενα των δεδομένων.

Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία

 • Δεδομένα απογραφής
 • Δεδομένα πληρωμής
 • Στοιχεία επικοινωνίας
 • Δεδομένα περιεχομένου
 • Δεδομένα σύμβασης
 • Δεδομένα χρήσης
 • Μετα/επικοινωνιακά δεδομένα

Κατηγορίες υποκειμένων των δεδομένων

 • Πελάτες
 • Ενδιαφερόμενα μέρη
 • Εταίροι επικοινωνίας
 • Χρήστες
 • Επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι
 • Μαθητές/ φοιτητές/ συμμετέχοντες

Σκοποί της επεξεργασίας

 • Παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών.
 • Αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία.
 • Μέτρα ασφαλείας.
 • Μέτρηση εύρους.
 • Διαδικασίες γραφείου και οργάνωσης.
 • Remarketing.
 • Μέτρηση μετατροπής.
 • Παρακολούθηση θυγατρικών.
 • Διαχείριση και απάντηση σε ερωτήματα.
 • Ανατροφοδότηση.
 • Μάρκετινγκ.
 • Προφίλ με πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη.
 • Δημιουργία κοινού.
 • Παροχή της ηλεκτρονικής μας προσφοράς και φιλικότητα προς το χρήστη.

Σχετικές νομικές βάσεις

Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των νομικών βάσεων του DSGVO, βάσει των οποίων επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σημειώστε ότι, εκτός από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ενδέχεται να ισχύουν εθνικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων στη χώρα διαμονής ή κατοικίας σας ή στη χώρα μας. Επιπλέον, εάν σε μεμονωμένες περιπτώσεις υπάρχουν πιο συγκεκριμένες νομικές βάσεις, θα σας ενημερώσουμε σχετικά στη δήλωση προστασίας δεδομένων.

 • Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. α. DSGVO) - Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν για συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς.
 • Εκτέλεση σύμβασης και προσυμβατικά αιτήματα (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β) DSGVO) - Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του υποκειμένου των δεδομένων.
 • Νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο γ) DSGVO) - Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
 • Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο στ. DSGVO) - Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας ή τρίτου, εκτός εάν τα συμφέροντα αυτά υπερισχύουν των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Μέτρα ασφαλείας

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σύμφωνα με το νόμο, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της τεχνολογίας, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, τις περιστάσεις και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τις διάφορες πιθανότητες εμφάνισης και την έκταση της απειλής για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο προστασίας ανάλογο με τον κίνδυνο.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν, ιδίως, τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων με τον έλεγχο της φυσικής και ηλεκτρονικής πρόσβασης στα δεδομένα, καθώς και της πρόσβασης, της εισαγωγής, της αποκάλυψης, της διασφάλισης της διαθεσιμότητας και του διαχωρισμού των δεδομένων. Επιπλέον, έχουμε θεσπίσει διαδικασίες για να διασφαλίσουμε την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, τη διαγραφή των δεδομένων και τις απαντήσεις σε περίπτωση συμβιβασμού των δεδομένων. Επιπλέον, λαμβάνουμε ήδη υπόψη την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την ανάπτυξη ή την επιλογή υλικού, λογισμικού καθώς και διαδικασιών σύμφωνα με την αρχή της προστασίας των δεδομένων, μέσω του σχεδιασμού της τεχνολογίας και μέσω προεπιλεγμένων ρυθμίσεων φιλικών προς την προστασία των δεδομένων.

Κρυπτογράφηση SSL (https): Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση SSL για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας που διαβιβάζονται μέσω της ηλεκτρονικής μας προσφοράς. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τέτοιες κρυπτογραφημένες συνδέσεις από το πρόθεμα https:// στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησής σας.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από εμάς, ενδέχεται να συμβεί να διαβιβαστούν ή να γνωστοποιηθούν τα δεδομένα σε άλλους φορείς, εταιρείες, νομικά ανεξάρτητες οργανωτικές μονάδες ή πρόσωπα. Αποδέκτες των δεδομένων αυτών μπορεί να είναι, για παράδειγμα, πάροχοι υπηρεσιών στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα πληροφορικής ή πάροχοι υπηρεσιών και περιεχομένου που ενσωματώνονται σε έναν ιστότοπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συμμορφωνόμαστε με τις νομικές απαιτήσεις και, ιδίως, συνάπτουμε κατάλληλες συμβάσεις ή συμφωνίες που χρησιμεύουν στην προστασία των δεδομένων σας με τους αποδέκτες των δεδομένων σας.

Μεταφορά δεδομένων εντός του οργανισμού: Ενδέχεται να διαβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε άλλες οντότητες εντός του οργανισμού μας ή να τους δώσουμε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Όταν η διαβίβαση αυτή γίνεται για διοικητικούς σκοπούς, η διαβίβαση των δεδομένων βασίζεται στα νόμιμα επιχειρηματικά και λειτουργικά μας συμφέροντα ή γίνεται όταν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τη σύμβασή μας ή όταν έχουμε τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων ή τη νόμιμη άδεια.

Επεξεργασία δεδομένων σε τρίτες χώρες

Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτη χώρα (δηλ. εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή της κοινοποίησης ή διαβίβασης δεδομένων σε άλλα πρόσωπα, οντότητες ή εταιρείες, αυτό θα γίνεται μόνο σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.

Με την επιφύλαξη της ρητής συγκατάθεσης ή της συμβατικά ή νομικά απαιτούμενης διαβίβασης, επεξεργαζόμαστε ή επεξεργαζόμαστε δεδομένα μόνο σε τρίτες χώρες με αναγνωρισμένο επίπεδο προστασίας δεδομένων, συμβατική υποχρέωση μέσω των λεγόμενων τυποποιημένων ρητρών προστασίας της Επιτροπής της ΕΕ, παρουσία πιστοποιήσεων ή δεσμευτικών εσωτερικών κανονισμών προστασίας δεδομένων (άρθρα 44 έως 49 DSGVO, σελίδα πληροφοριών της Επιτροπής της ΕΕ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Διαγραφή δεδομένων

Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε θα διαγραφούν σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις μόλις ανακληθούν οι συναινέσεις τους που επιτρέπονται για την επεξεργασία ή παύσουν να ισχύουν άλλες άδειες (π.χ. εάν ο σκοπός της επεξεργασίας αυτών των δεδομένων έχει πάψει να ισχύει ή δεν είναι απαραίτητα για τον σκοπό αυτό).

Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν επειδή απαιτούνται για άλλους και νομικά επιτρεπτούς σκοπούς, η επεξεργασία τους θα περιοριστεί σε αυτούς τους σκοπούς. Δηλαδή, τα δεδομένα δεσμεύονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, για δεδομένα που πρέπει να διατηρηθούν για λόγους εμπορικής ή φορολογικής νομοθεσίας ή των οποίων η αποθήκευση είναι απαραίτητη για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Οι ειδοποιήσεις μας για την προστασία των δεδομένων μπορεί επίσης να περιέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή των δεδομένων, οι οποίες θα υπερισχύουν για τις αντίστοιχες πράξεις επεξεργασίας.

Χρήση των cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου ή άλλες σημειώσεις μνήμης, τα οποία αποθηκεύουν πληροφορίες στις τελικές συσκευές και διαβάζουν πληροφορίες από τις τελικές συσκευές. Για παράδειγμα, για την αποθήκευση της κατάστασης σύνδεσης σε έναν λογαριασμό χρήστη, του περιεχομένου ενός καλαθιού αγορών σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, του περιεχομένου στο οποίο αποκτήθηκε πρόσβαση ή των λειτουργιών που χρησιμοποιήθηκαν μιας ηλεκτρονικής προσφοράς. Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, π.χ. για σκοπούς λειτουργικότητας, ασφάλειας και άνεσης των ηλεκτρονικών προσφορών, καθώς και για τη δημιουργία αναλύσεων των ροών επισκεπτών.

Σημειώσεις σχετικά με τη συναίνεση: Χρησιμοποιούμε cookies σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Ως εκ τούτου, λαμβάνουμε την προηγούμενη συγκατάθεση των χρηστών, εκτός εάν δεν απαιτείται από το νόμο. Ειδικότερα, η συγκατάθεση δεν απαιτείται εάν η αποθήκευση και η ανάγνωση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των cookies, είναι απολύτως απαραίτητη για την παροχή στον χρήστη μιας υπηρεσίας τηλεμέσων (δηλ. της διαδικτυακής μας προσφοράς) που έχει ζητήσει ρητά. Η ανακλητή συγκατάθεση κοινοποιείται με σαφήνεια στους χρήστες και περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εκάστοτε χρήση των cookies.

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων: η νομική βάση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων βάσει της οποίας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών χρησιμοποιώντας cookies εξαρτάται από το αν ζητάμε τη συγκατάθεση των χρηστών. Εάν οι χρήστες συναινούν, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων τους είναι η δηλωμένη συγκατάθεσή τους. Διαφορετικά, η επεξεργασία των δεδομένων με τη βοήθεια των cookies γίνεται βάσει των έννομων συμφερόντων μας (π.χ. σε μια επιχειρηματική λειτουργία της ηλεκτρονικής μας προσφοράς και βελτίωση της χρηστικότητάς της) ή, εάν αυτό γίνεται στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των συμβατικών μας υποχρεώσεων, εάν η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία των cookies από εμάς, διευκρινίζουμε κατά τη διάρκεια της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή στο πλαίσιο των διαδικασιών συναίνεσης και επεξεργασίας μας.

Διάρκεια αποθήκευσης: Όσον αφορά τη διάρκεια αποθήκευσης, διακρίνονται οι ακόλουθοι τύποι cookies:

 • Προσωρινά cookies (επίσης: cookies συνόδου): τα προσωρινά cookies διαγράφονται το αργότερο αφού ο χρήστης εγκαταλείψει μια ηλεκτρονική προσφορά και κλείσει την τελική του συσκευή (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης ή εφαρμογή για κινητά).
 • Μόνιμα cookies: Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα ακόμη και μετά το κλείσιμο της τελικής συσκευής. Για παράδειγμα, η κατάσταση σύνδεσης μπορεί να αποθηκευτεί ή το προτιμώμενο περιεχόμενο μπορεί να εμφανιστεί άμεσα όταν ο χρήστης επισκέπτεται ξανά έναν ιστότοπο. Ομοίως, τα δεδομένα χρήστη που συλλέγονται με τη βοήθεια των cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της εμβέλειας. Εάν δεν παρέχουμε στους χρήστες ρητές πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τη διάρκεια αποθήκευσης των cookies (π.χ. στο πλαίσιο της λήψης συγκατάθεσης), οι χρήστες θα πρέπει να θεωρούν ότι τα cookies είναι μόνιμα και ότι η περίοδος αποθήκευσης μπορεί να είναι έως και δύο έτη.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την ανάκληση και την αντίρρηση (opt-out): Οι χρήστες μπορούν να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση που έχουν δώσει ανά πάσα στιγμή και να υποβάλουν επίσης ένσταση στην επεξεργασία σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις του Άρθρου. 21 DSGVO (περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αντίρρηση παρέχονται στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής απορρήτου). Οι χρήστες μπορούν επίσης να δηλώσουν την αντίρρησή τους μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής τους.

Επιχειρηματικές υπηρεσίες

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των συμβατικών και επιχειρηματικών μας εταίρων, π.χ. πελατών και ενδιαφερομένων (που αναφέρονται συλλογικά ως "συμβατικοί εταίροι") στο πλαίσιο συμβατικών και συγκρίσιμων νομικών σχέσεων καθώς και συναφών μέτρων και στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους συμβατικούς εταίρους (ή προσυμβατικά), π.χ. για να απαντήσουμε σε ερωτήματα.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Αυτό περιλαμβάνει, ιδίως, τις υποχρεώσεις παροχής των συμφωνημένων υπηρεσιών, τυχόν υποχρεώσεις ενημέρωσης και τα ένδικα μέσα σε περίπτωση εγγύησης και άλλων διαταραχών των υπηρεσιών. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για την προστασία των δικαιωμάτων μας και για τους σκοπούς των διοικητικών εργασιών που σχετίζονται με τις εν λόγω υποχρεώσεις και την οργάνωση της εταιρείας. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα βάσει των έννομων συμφερόντων μας για την ορθή και επιχειρηματική διαχείριση, καθώς και μέτρων ασφαλείας για την προστασία των συμβατικών μας εταίρων και των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων από κακή χρήση, διακινδύνευση των δεδομένων, των μυστικών, των πληροφοριών και των δικαιωμάτων τους (π.χ. για τη συμμετοχή τηλεπικοινωνιών, μεταφορών και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών, καθώς και υπεργολάβων, τραπεζών, φορολογικών και νομικών συμβούλων, παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ή φορολογικών αρχών). Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, γνωστοποιούμε τα δεδομένα των συμβατικών συνεργατών σε τρίτους μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τους προαναφερθέντες σκοπούς ή για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων. Οι συμβατικοί εταίροι θα ενημερώνονται για περαιτέρω μορφές επεξεργασίας, π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ, στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Ενημερώνουμε τους συμβατικούς εταίρους για τα δεδομένα που απαιτούνται για τους προαναφερθέντες σκοπούς πριν ή κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων, π.χ. σε ηλεκτρονικές φόρμες, με ειδική σήμανση (π.χ. χρώματα) ή σύμβολα (π.χ. αστερίσκους ή παρόμοια) ή αυτοπροσώπως.

Διαγράφουμε τα δεδομένα μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης και των ανάλογων υποχρεώσεων, δηλαδή γενικά μετά από 4 χρόνια, εκτός εάν τα δεδομένα αποθηκεύονται σε λογαριασμό πελάτη, π.χ. για όσο διάστημα πρέπει να διατηρηθούν για νομικούς λόγους αρχειοθέτησης (π.χ. για φορολογικούς σκοπούς γενικά 10 χρόνια). Διαγράφουμε τα δεδομένα που μας γνωστοποιεί ο συμβατικός εταίρος στο πλαίσιο μιας παραγγελίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παραγγελίας, γενικά μετά το τέλος της παραγγελίας.

Στο βαθμό που χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους ή πλατφόρμες για την παροχή των υπηρεσιών μας, οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων τρίτων παρόχων ή πλατφορμών εφαρμόζονται στη σχέση μεταξύ των χρηστών και των παρόχων.

Οικονομικές αναλύσεις και έρευνα αγοράς

Για επιχειρηματικούς λόγους και για να μπορούμε να εντοπίζουμε τις τάσεις της αγοράς, τις επιθυμίες των συμβατικών εταίρων και των χρηστών, αναλύουμε τα δεδομένα που διαθέτουμε σχετικά με επιχειρηματικές συναλλαγές, συμβάσεις, ερωτήματα κ.λπ., όπου η ομάδα των υποκειμένων των δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει συμβατικούς εταίρους, ενδιαφερόμενους, πελάτες, επισκέπτες και χρήστες της διαδικτυακής μας προσφοράς.
Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται για τους σκοπούς των επιχειρηματικών αξιολογήσεων, του μάρκετινγκ και της έρευνας αγοράς (π.χ. για τον προσδιορισμό ομάδων πελατών με διαφορετικά χαρακτηριστικά). Κατά τον τρόπο αυτό, ενδέχεται, εφόσον είναι διαθέσιμα, να λάβουμε υπόψη τα προφίλ των εγγεγραμμένων χρηστών μαζί με τα στοιχεία τους, π.χ. σχετικά με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται. Οι αναλύσεις εξυπηρετούν μόνο εμάς και δεν αποκαλύπτονται προς τα έξω, εκτός εάν πρόκειται για ανώνυμες αναλύσεις με συνοπτικές, δηλαδή ανώνυμες τιμές. Επιπλέον, λαμβάνουμε υπόψη την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για σκοπούς ανάλυσης όσο το δυνατόν πιο ψευδώνυμα και, εάν είναι εφικτό, ανώνυμα (π.χ. ως συνοπτικά δεδομένα).

Κατάστημα και ηλεκτρονικό εμπόριο

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των πελατών μας για να τους επιτρέψουμε να επιλέξουν, να αγοράσουν ή να παραγγείλουν τα επιλεγμένα προϊόντα, αγαθά και συναφείς υπηρεσίες, καθώς και την πληρωμή και την παράδοση ή την εκτέλεσή τους. Εάν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση μιας παραγγελίας, χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών, ιδίως ταχυδρομικές, μεταφορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, για να πραγματοποιήσουμε την παράδοση ή την εκτέλεση στους πελάτες μας. Για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών πληρωμών, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τραπεζών και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Οι απαιτούμενες πληροφορίες προσδιορίζονται ως τέτοιες στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγγελίας ή ανάλογης απόκτησης και περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παράδοση, ή την παροχή και την τιμολόγηση, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας, ώστε να μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση.

Υπηρεσίες πρακτορείου

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των πελατών μας στο πλαίσιο των συμβατικών υπηρεσιών μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, εννοιολογικές και στρατηγικές συμβουλές, σχεδιασμό εκστρατειών, ανάπτυξη λογισμικού και σχεδιασμού/συμβουλευτική ή συντήρηση, υλοποίηση εκστρατειών και διαδικασιών, χειρισμό, διαχείριση διακομιστών, υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων/συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των συμμετεχόντων στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης (που αναφέρονται ομοιόμορφα ως "εκπαιδευόμενοι") προκειμένου να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες κατάρτισης. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο αυτό, η φύση, το πεδίο εφαρμογής, ο σκοπός και η αναγκαιότητα της επεξεργασίας τους καθορίζονται από την υποκείμενη συμβατική και εκπαιδευτική σχέση. Οι μορφές επεξεργασίας περιλαμβάνουν επίσης την αξιολόγηση της απόδοσης και την αξιολόγηση των υπηρεσιών μας και των εκπαιδευτών.

Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας, ενδέχεται επίσης να επεξεργαζόμαστε ειδικές κατηγορίες δεδομένων, ιδίως πληροφορίες σχετικά με την υγεία των ασκούμενων και των φοιτητών, καθώς και δεδομένα που αποκαλύπτουν την εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές πεποιθήσεις. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνουμε τη ρητή συγκατάθεση των εκπαιδευομένων, εφόσον απαιτείται, και, κατά τα λοιπά, επεξεργαζόμαστε τις ειδικές κατηγορίες δεδομένων μόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών κατάρτισης, για σκοπούς υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνικής προστασίας ή προστασίας ζωτικών συμφερόντων των εκπαιδευομένων.

Εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασής μας, για την προστασία ζωτικών συμφερόντων ή απαιτείται από το νόμο, ή εάν έχουμε τη συγκατάθεση των εκπαιδευομένων, αποκαλύπτουμε ή διαβιβάζουμε τα δεδομένα των εκπαιδευομένων σε τρίτους ή αντιπροσώπους, όπως αρχές ή στον τομέα της πληροφορικής, των υπηρεσιών γραφείου ή παρόμοιων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επαγγελματικής νομοθεσίας.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)- δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών)- δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου)- δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο σύμβασης, όρος, κατηγορία πελατών)- δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης)- μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Πελάτες- υποψήφιοι πελάτες- επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι- μαθητές/ σπουδαστές/ συμμετέχοντες.
 • Σκοποί επεξεργασίας: παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών- μέτρα ασφαλείας- αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνία- διαδικασίες γραφείου και οργάνωσης- διαχείριση και ανταπόκριση σε αιτήματα- μέτρηση μετατροπής (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ)- προφίλ με πληροφορίες σχετικές με τον χρήστη (δημιουργία προφίλ χρήστη).
 • Νομικοί λόγοι: εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. β. DSGVO)- Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. στ. DSGVO)- Νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 στοιχ. γ. DSGVO).

Χρήση διαδικτυακών πλατφορμών για σκοπούς προσφοράς και πωλήσεων

Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε διαδικτυακές πλατφόρμες που διαχειρίζονται άλλοι πάροχοι υπηρεσιών. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων πλατφορμών ισχύουν επιπλέον των δικών μας ανακοινώσεων προστασίας δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά την εκτέλεση της διαδικασίας πληρωμής και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στις πλατφόρμες για τη μέτρηση της εμβέλειας και το μάρκετινγκ βάσει ενδιαφέροντος.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)- δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών)- δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου)- δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο σύμβασης, όρος, κατηγορία πελατών)- δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης)- μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Υποκείμενα δεδομένων: Πελάτες.
 • Σκοποί επεξεργασίας: παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών.
 • Νομικοί λόγοι: Εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β) DSGVO)- Έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο στ) DSGVO).

Περαιτέρω σημειώσεις σχετικά με τις πράξεις, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Amazon: Ηλεκτρονική αγορά για ηλεκτρονικό εμπόριο; Πάροχος υπηρεσιών: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. και Amazon Media EU S.à.r.l., και οι τέσσερις με έδρα 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο, και Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Μόναχο, Γερμανία (συλλογικά "Amazon Europe"), μητρική εταιρεία: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA- ιστοσελίδα: https://www.amazon.de/- πολιτική απορρήτου: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Ηλεκτρονική αγορά για ηλεκτρονικό εμπόριο- πάροχος υπηρεσιών: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Βέρνη, Ελβετία- ιστοσελίδα: https://www.ebay.de/- πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Ηλεκτρονική αγορά για ηλεκτρονικό εμπόριο; Πάροχος υπηρεσιών: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Γερμανία, ιστοσελίδα: https://www.rakuten.de/, πολιτική απορρήτου: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Παροχή διαδικτυακής προσφοράς και φιλοξενία ιστοσελίδων

Προκειμένου να παρέχουμε την ηλεκτρονική μας προσφορά με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες ενός ή περισσότερων παρόχων φιλοξενίας ιστοσελίδων, από τους διακομιστές των οποίων (ή τους διακομιστές που διαχειρίζονται) μπορεί να γίνει πρόσβαση στην ηλεκτρονική προσφορά. Για τους σκοπούς αυτούς, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, υπολογιστική χωρητικότητα, αποθηκευτικό χώρο και υπηρεσίες βάσεων δεδομένων, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας και υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης.

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της παροχής της προσφοράς φιλοξενίας μπορούν να περιλαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες της ηλεκτρονικής μας προσφοράς, οι οποίες παράγονται στο πλαίσιο της χρήσης και της επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει τακτικά τη διεύθυνση IP, η οποία είναι απαραίτητη για την παράδοση του περιεχομένου των διαδικτυακών προσφορών στους περιηγητές, καθώς και όλες τις καταχωρήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς ή από ιστότοπους.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες)- Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστοσελίδες που επισκέφθηκαν, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης)- Μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητας προς τον χρήστη- παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών.
 • Νομική βάση: Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο στ. στ. DSGVO).

Περαιτέρω σημειώσεις σχετικά με τις διεργασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Συλλογή δεδομένων πρόσβασης και αρχείων καταγραφής: εμείς οι ίδιοι (ή ο πάροχος φιλοξενίας ιστοσελίδων μας) συλλέγουμε δεδομένα για κάθε πρόσβαση στον διακομιστή (τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή). Τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση και το όνομα των ιστοσελίδων και των αρχείων στα οποία έγινε πρόσβαση, την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρθηκαν, την ειδοποίηση για την επιτυχή πρόσβαση, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, τη διεύθυνση URL παραπομπής (τη σελίδα που επισκέφθηκε προηγουμένως) και, κατά κανόνα, τις διευθύνσεις IP και τον πάροχο που έκανε την αίτηση. Τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αφενός, για λόγους ασφαλείας, π.χ. για την αποφυγή υπερφόρτωσης του διακομιστή (ιδίως σε περίπτωση καταχρηστικών επιθέσεων, των λεγόμενων επιθέσεων DDoS) και, αφετέρου, για τη διασφάλιση της χρήσης των διακομιστών και της σταθερότητάς τους- διαγραφή δεδομένων: Οι πληροφορίες των αρχείων καταγραφής αποθηκεύονται για μέγιστο χρονικό διάστημα 30 ημερών και στη συνέχεια διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται. Τα δεδομένα των οποίων η περαιτέρω διατήρηση απαιτείται για αποδεικτικούς σκοπούς εξαιρούνται από τη διαγραφή μέχρι την οριστική διαλεύκανση του αντίστοιχου περιστατικού.
 • Δίκτυο παράδοσης περιεχομένου: Χρησιμοποιούμε ένα "δίκτυο διανομής περιεχομένου" (CDN). Το CDN είναι μια υπηρεσία με τη βοήθεια της οποίας το περιεχόμενο μιας διαδικτυακής προσφοράς, ιδίως μεγάλα αρχεία πολυμέσων, όπως γραφικά ή σενάρια προγραμμάτων, μπορεί να παραδοθεί ταχύτερα και ασφαλέστερα με τη βοήθεια περιφερειακά κατανεμημένων διακομιστών που συνδέονται μέσω του Διαδικτύου.
 • WordPress.com: Πλατφόρμα φιλοξενίας για ιστολόγια/ιστοσελίδες, Πάροχος υπηρεσιών: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ΗΠΑ, Ιστοσελίδα: https://wordpress.com, Πολιτική απορρήτου: https://automattic.com/de/privacy/; Συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών: με τον πάροχο: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogs και μέσα δημοσίευσης

Χρησιμοποιούμε ιστολόγια ή συγκρίσιμα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και δημοσίευσης (εφεξής "μέσο δημοσίευσης"). Τα δεδομένα των αναγνωστών υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς του μέσου δημοσίευσης μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την παρουσίασή του και την επικοινωνία μεταξύ συγγραφέων και αναγνωστών ή για λόγους ασφαλείας. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των επισκεπτών του μέσου δημοσίευσης στο πλαίσιο της παρούσας ανακοίνωσης προστασίας δεδομένων.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)- δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου)- δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες)- δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης)- μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP)- δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο σύμβασης, όρος, κατηγορία πελατών).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών- ανατροφοδότηση (π.χ. συλλογή ανατροφοδότησης μέσω ηλεκτρονικής φόρμας)- παροχή της ηλεκτρονικής μας προσφοράς και φιλικότητα προς τον χρήστη- μέτρα ασφαλείας- διαχείριση και απάντηση σε ερωτήματα.
 • Νομικοί λόγοι: εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β) DSGVO)- έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο στ) DSGVO).

Περαιτέρω σημειώσεις σχετικά με τις πράξεις, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Σχόλια και συνεισφορές: Όταν οι χρήστες αφήνουν σχόλια ή άλλες συνεισφορές, οι διευθύνσεις IP τους ενδέχεται να αποθηκεύονται βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας. Αυτό γίνεται για την ασφάλειά μας σε περίπτωση που κάποιος αφήσει παράνομο περιεχόμενο σε σχόλια και αναρτήσεις (προσβολές, απαγορευμένη πολιτική προπαγάνδα κ.λπ.). Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να διωχθούμε εμείς οι ίδιοι για το σχόλιο ή την ανάρτηση και ως εκ τούτου ενδιαφερόμαστε για την ταυτότητα του συντάκτη. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα, βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας, να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία των χρηστών για τον εντοπισμό ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Στην ίδια νομική βάση, διατηρούμε το δικαίωμα, στην περίπτωση ερευνών, να αποθηκεύουμε τις διευθύνσεις IP των χρηστών για τη διάρκειά τους και να χρησιμοποιούμε cookies για την αποφυγή πολλαπλών ψηφοφοριών. Οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο των σχολίων και των συνεισφορών, τυχόν στοιχεία επικοινωνίας και ιστοσελίδας, καθώς και οι πληροφορίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο, θα αποθηκεύονται μόνιμα από εμάς μέχρι ο χρήστης να αντιταχθεί.
 • Ανάκτηση των emojis και smilies του WordPress: Ανάκτηση των emojis και smilies του WordPress - Στο πλαίσιο του ιστολογίου μας WordPress, τα γραφικά emojis (ή smilies), δηλαδή μικρά αρχεία γραφικών που εκφράζουν συναισθήματα, χρησιμοποιούνται για σκοπούς αποτελεσματικής ενσωμάτωσης στοιχείων περιεχομένου, τα οποία λαμβάνονται από εξωτερικούς διακομιστές. Οι πάροχοι των διακομιστών συλλέγουν τις διευθύνσεις IP των χρηστών. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε τα αρχεία emoji να μπορούν να μεταδοθούν στους φυλλομετρητές των χρηστών- πάροχος υπηρεσιών: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA- ιστοσελίδα: https://automattic.com- πολιτική απορρήτου: https://automattic.com/privacy.
 • Εικόνες προφίλ από το Gravatar: Εικόνες προφίλ - Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Gravatar στο πλαίσιο της διαδικτυακής μας προσφοράς και ειδικά στο ιστολόγιο. Το Gravatar είναι μια υπηρεσία όπου οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν και να αποθηκεύσουν εικόνες προφίλ και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Εάν οι χρήστες αφήνουν αναρτήσεις ή σχόλια σε άλλες διαδικτυακές παρουσίες (ιδίως ιστολόγια) με την αντίστοιχη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι εικόνες προφίλ τους μπορούν να εμφανίζονται δίπλα στις αναρτήσεις ή τα σχόλια. Για τον σκοπό αυτό, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχουν οι χρήστες διαβιβάζεται στην Gravatar σε κρυπτογραφημένη μορφή με σκοπό να ελέγχεται αν έχει αποθηκευτεί προφίλ για αυτήν. Αυτός είναι ο μοναδικός σκοπός της διαβίβασης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς, αλλά διαγράφεται στη συνέχεια. Η χρήση του Gravatar βασίζεται στα νόμιμα συμφέροντά μας, καθώς χρησιμοποιούμε το Gravatar για να προσφέρουμε στους συντάκτες αναρτήσεων και σχολίων τη δυνατότητα να εξατομικεύσουν τις αναρτήσεις τους με μια εικόνα προφίλ. Με την εμφάνιση των εικόνων, το Gravatar λαμβάνει τη διεύθυνση IP των χρηστών, καθώς αυτό είναι απαραίτητο για την επικοινωνία μεταξύ ενός προγράμματος περιήγησης και μιας διαδικτυακής υπηρεσίας. Εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να εμφανίζεται στα σχόλια μια εικόνα χρήστη που συνδέεται με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο Gravatar, θα πρέπει να χρησιμοποιούν για να σχολιάσουν μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν είναι καταχωρημένη στο Gravatar. Επισημαίνουμε επίσης ότι είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιηθεί μια ανώνυμη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή καθόλου διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν οι χρήστες δεν επιθυμούν να αποστέλλεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο Gravatar. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν πλήρως τη διαβίβαση δεδομένων μη χρησιμοποιώντας το σύστημα σχολιασμού μας, πάροχος υπηρεσιών: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, ΗΠΑ, ιστοσελίδα: https://automattic.com, πολιτική απορρήτου: https://automattic.com/privacy.

Διαχείριση επαφών και ερευνών

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης), καθώς και στο πλαίσιο υφιστάμενων σχέσεων με χρήστες και επιχειρήσεις, οι πληροφορίες των ερωτώντων υποβάλλονται σε επεξεργασία στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ανταπόκριση στα αιτήματα επικοινωνίας και σε τυχόν ζητούμενα μέτρα.

Η ανταπόκριση στα ερωτήματα επικοινωνίας καθώς και η διαχείριση των δεδομένων επικοινωνίας και ερωτημάτων στο πλαίσιο συμβατικών ή προσυμβατικών σχέσεων πραγματοποιείται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας ή για την ανταπόκριση σε (προ)συμβατικά ερωτήματα και άλλως βάσει των έννομων συμφερόντων για την ανταπόκριση στα ερωτήματα και τη διατήρηση των σχέσεων με τους χρήστες ή τις επιχειρήσεις.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)- δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου)- δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Εταίροι επικοινωνίας.
 • Σκοποί επεξεργασίας: αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνίας- παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών.
 • Νομική βάση: Εκτέλεση της σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο β) DSGVO)- Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο στ) DSGVO)- Νομική υποχρέωση (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο γ) DSGVO).

Περαιτέρω σημειώσεις σχετικά με τις πράξεις, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

Φόρμα επικοινωνίας: Εάν οι χρήστες επικοινωνούν μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων καναλιών επικοινωνίας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας κοινοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο με σκοπό την επεξεργασία του κοινοποιημένου αιτήματος. Για τον σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο προσυμβατικών και συμβατικών επιχειρηματικών σχέσεων, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους, και κατά τα λοιπά βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας, καθώς και των συμφερόντων των εταίρων επικοινωνίας για την ανταπόκριση στα αιτήματα και των νομικών μας υποχρεώσεων διατήρησης.

Ανάλυση, παρακολούθηση και βελτιστοποίηση ιστοσελίδων

Η διαδικτυακή ανάλυση (που αναφέρεται επίσης ως "μέτρηση εμβέλειας") χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ροής των επισκεπτών στην ηλεκτρονική μας προσφορά και μπορεί να περιλαμβάνει συμπεριφορά, ενδιαφέροντα ή δημογραφικές πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες, όπως η ηλικία ή το φύλο, ως ψευδώνυμες τιμές. Με τη βοήθεια της ανάλυσης εμβέλειας, μπορούμε να αναγνωρίσουμε, για παράδειγμα, σε ποια χρονική στιγμή η ηλεκτρονική μας προσφορά ή οι λειτουργίες ή το περιεχόμενό της χρησιμοποιούνται συχνότερα ή προσκαλούν σε επαναχρησιμοποίηση. Ομοίως, μπορούμε να κατανοήσουμε ποιοι τομείς χρειάζονται βελτιστοποίηση.

Εκτός από την ανάλυση ιστού, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε διαδικασίες δοκιμών, για παράδειγμα, για να δοκιμάσουμε και να βελτιστοποιήσουμε διαφορετικές εκδόσεις της διαδικτυακής μας προσφοράς ή των στοιχείων της.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω, για τους σκοπούς αυτούς μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ, δηλαδή δεδομένα που συνοψίζονται για μια διαδικασία χρήσης, και οι πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή σε μια τερματική συσκευή και να διαβαστούν από αυτό. Οι πληροφορίες που συλλέγονται περιλαμβάνουν, ιδίως, τους ιστότοπους που επισκέφθηκαν και τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν εκεί, καθώς και τεχνικές πληροφορίες, όπως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε και πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους χρήσης. Εάν οι χρήστες έχουν συμφωνήσει με τη συλλογή δεδομένων τοποθεσίας τους από εμάς ή από τους παρόχους των υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, ενδέχεται επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία δεδομένα τοποθεσίας.

Οι διευθύνσεις IP των χρηστών αποθηκεύονται επίσης. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε μια διαδικασία κάλυψης IP (δηλαδή ψευδωνυμοποίηση με σύντμηση της διεύθυνσης IP) για την προστασία των χρηστών. Γενικά, στο πλαίσιο της ανάλυσης ιστού, των δοκιμών A/B και της βελτιστοποίησης, δεν αποθηκεύονται σαφή δεδομένα των χρηστών (όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ονόματα), αλλά ψευδώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς, καθώς και οι πάροχοι του χρησιμοποιούμενου λογισμικού, δεν γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα των χρηστών, αλλά μόνο τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στο προφίλ τους για τους σκοπούς των αντίστοιχων διαδικασιών.

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας (δηλαδή του συμφέροντος για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τους παραλήπτες υπηρεσίες). Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε επίσης να σας παραπέμψουμε στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης)- μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: μέτρηση της εμβέλειας (π.χ. στατιστικά στοιχεία πρόσβασης, αναγνώριση των επισκεπτών που επιστρέφουν)- προφίλ με πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη (δημιουργία προφίλ χρήστη).
 • Μέτρα ασφαλείας: Κάλυψη IP (ψευδωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP).
 • Νομική βάση: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. α. DSGVO)- Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. στ. DSGVO).

Περαιτέρω σημειώσεις σχετικά με τις διεργασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Google Analytics: web analytics, μέτρηση της εμβέλειας καθώς και μέτρηση των ροών χρηστών, Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, Ιστοσελίδα: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy, Περισσότερες πληροφορίες: Είδη επεξεργασίας καθώς και δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: https://privacy.google.com/businesses/adsservices- Όροι επεξεργασίας δεδομένων για διαφημιστικά προϊόντα της Google και τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν, ιδίως, την εμπορία διαφημιστικού χώρου ή την προβολή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου (συλλογικά "περιεχόμενο") με βάση τα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητάς του.

Για τους σκοπούς αυτούς, δημιουργούνται τα λεγόμενα προφίλ χρήστη και αποθηκεύονται σε ένα αρχείο (το λεγόμενο "cookie") ή χρησιμοποιούνται παρόμοιες διαδικασίες, μέσω των οποίων αποθηκεύονται οι πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη που σχετίζονται με την παρουσίαση του προαναφερθέντος περιεχομένου. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, περιεχόμενο που έχει προβληθεί, ιστότοπους που έχουν επισκεφθεί, διαδικτυακά δίκτυα που έχουν χρησιμοποιηθεί, αλλά και συνεργάτες επικοινωνίας και τεχνικές πληροφορίες, όπως το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, το σύστημα υπολογιστή που χρησιμοποιήθηκε και πληροφορίες σχετικά με τους χρόνους χρήσης και τις λειτουργίες που χρησιμοποιήθηκαν. Εάν οι χρήστες έχουν συναινέσει στη συλλογή των δεδομένων θέσης τους, μπορεί επίσης να υποβληθούν σε επεξεργασία.

Οι διευθύνσεις IP των χρηστών αποθηκεύονται επίσης. Ωστόσο, χρησιμοποιούμε τις διαθέσιμες διαδικασίες κάλυψης IP (δηλ. ψευδωνυμοποίηση με συντόμευση της διεύθυνσης IP) για την προστασία των χρηστών. Γενικά, δεν αποθηκεύονται σαφή δεδομένα χρηστών (όπως διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ονόματα) στο πλαίσιο της διαδικασίας διαδικτυακού μάρκετινγκ, αλλά ψευδώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι εμείς, καθώς και οι πάροχοι των διαδικασιών διαδικτυακού μάρκετινγκ, δεν γνωρίζουμε την πραγματική ταυτότητα των χρηστών, αλλά μόνο τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο προφίλ τους.

Οι πληροφορίες στα προφίλ αποθηκεύονται συνήθως στα cookies ή μέσω παρόμοιων διαδικασιών. Αυτά τα cookies μπορούν αργότερα γενικά να διαβαστούν σε άλλους δικτυακούς τόπους που χρησιμοποιούν την ίδια διαδικασία διαδικτυακού μάρκετινγκ και να αναλυθούν με σκοπό την προβολή περιεχομένου, καθώς και να συμπληρωθούν με περαιτέρω δεδομένα και να αποθηκευτούν στον διακομιστή του παρόχου της διαδικασίας διαδικτυακού μάρκετινγκ.

Κατ' εξαίρεση, μπορούν να εκχωρηθούν σαφή δεδομένα στα προφίλ. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν οι χρήστες είναι μέλη ενός κοινωνικού δικτύου του οποίου τη διαδικασία διαδικτυακού μάρκετινγκ χρησιμοποιούμε και το δίκτυο συνδέει τα προφίλ των χρηστών με τα προαναφερθέντα δεδομένα. Ζητούμε να σημειωθεί ότι οι χρήστες μπορούν να προβούν σε πρόσθετες ρυθμίσεις με τους παρόχους, π.χ. δίνοντας τη συγκατάθεσή τους στο πλαίσιο της διαδικασίας εγγραφής.

Κατ' αρχήν, έχουμε πρόσβαση μόνο σε συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία των διαφημίσεών μας. Ωστόσο, στο πλαίσιο των λεγόμενων μετρήσεων μετατροπής, μπορούμε να ελέγξουμε ποιες από τις διαδικασίες διαδικτυακού μάρκετινγκ μας οδήγησαν σε μια λεγόμενη μετατροπή, δηλαδή, για παράδειγμα, στη σύναψη μιας σύμβασης μαζί μας. Η μέτρηση μετατροπής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την ανάλυση της επιτυχίας των μέτρων μάρκετινγκ που εφαρμόζουμε.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, σας ζητάμε να θεωρήσετε ότι τα cookies που χρησιμοποιούνται θα αποθηκεύονται για περίοδο δύο ετών.

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: εάν ζητάμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται βάσει των έννομων συμφερόντων μας (δηλ. ενδιαφέρον για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τους παραλήπτες υπηρεσίες). Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε επίσης να σας παραπέμψουμε στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης)- μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: επαναληπτική εμπορία- στόχευση (προσδιορισμός ομάδων-στόχων που σχετίζονται με σκοπούς μάρκετινγκ ή με άλλο τρόπο με την παραγωγή περιεχομένου)- μάρκετινγκ- κατάρτιση προφίλ με πληροφορίες που σχετίζονται με τον χρήστη (δημιουργία προφίλ χρήστη)- μέτρηση μετατροπών (μέτρηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων μάρκετινγκ).
 • Μέτρα ασφαλείας: Κάλυψη IP (ψευδωνυμοποίηση της διεύθυνσης IP).
 • Νομική βάση: Συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. α. DSGVO)- Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. στ. DSGVO).
 • Δυνατότητα εναντίωσης (opt-out): Αναφερόμαστε στις ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων παρόχων και στις δυνατότητες εναντίωσης που παρέχονται στους παρόχους (το λεγόμενο "opt-out"). Εάν δεν έχει καθοριστεί ρητή επιλογή εξαίρεσης, έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τα cookies στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, αυτό ενδέχεται να περιορίσει τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής μας προσφοράς. Ως εκ τούτου, συνιστούμε τις ακόλουθες πρόσθετες επιλογές εξαίρεσης, οι οποίες προσφέρονται συνοπτικά για τις αντίστοιχες περιοχές: α) Ευρώπη: https://www.youronlinechoices.eu. β) Καναδάς: https://www.youradchoices.ca/choices. γ) ΗΠΑ: https://www.aboutads.info/choices. δ) Διασυνοριακές περιοχές: https://optout.aboutads.info.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες:

 • Google Ad Manager: χρησιμοποιούμε την "Πλατφόρμα μάρκετινγκ της Google" (και υπηρεσίες όπως το "Google Ad Manager") για την τοποθέτηση διαφημίσεων στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (π.χ. στα αποτελέσματα αναζήτησης, σε βίντεο, σε ιστοσελίδες κ.λπ.). Η Πλατφόρμα μάρκετινγκ της Google χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι διαφημίσεις εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο με βάση τα υποτιθέμενα ενδιαφέροντα των χρηστών. Αυτό μας επιτρέπει να προβάλλουμε διαφημίσεις για και εντός της διαδικτυακής μας προσφοράς με πιο στοχευμένο τρόπο, ώστε να παρουσιάζουμε στους χρήστες μόνο διαφημίσεις που δυνητικά ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους. Εάν, για παράδειγμα, σε έναν χρήστη εμφανίζονται διαφημίσεις για προϊόντα για τα οποία είχε ενδιαφερθεί σε άλλες διαδικτυακές προσφορές, αυτό αναφέρεται ως "επαναληπτική εμπορία" (remarketing), Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, Ιστοσελίδα: https://marketingplatform.google.com, Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy; Περισσότερες πληροφορίες: Τύποι επεξεργασίας καθώς και δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Όροι επεξεργασίας δεδομένων για τα διαφημιστικά προϊόντα της Google: Όταν η Google ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, όροι επεξεργασίας δεδομένων για τα διαφημιστικά προϊόντα της Google και τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads και μέτρηση μετατροπών: χρησιμοποιούμε τη μέθοδο διαδικτυακού μάρκετινγκ "Google Ads" για την τοποθέτηση διαφημίσεων στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (π.χ. στα αποτελέσματα αναζήτησης, σε βίντεο, σε ιστοσελίδες κ.λπ.), έτσι ώστε να εμφανίζονται σε χρήστες που έχουν υποτιθέμενο ενδιαφέρον για τις διαφημίσεις (η λεγόμενη "μετατροπή"). Επιπλέον, μετράμε τη μετατροπή των διαφημίσεων. Ωστόσο, μαθαίνουμε μόνο τον ανώνυμο συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή μας και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα που επισημαίνεται με τη λεγόμενη "ετικέτα παρακολούθησης μετατροπής". Ωστόσο, εμείς οι ίδιοι δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία με την οποία να μπορούν να αναγνωριστούν οι χρήστες, Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, Ιστοσελίδα: https://marketingplatform.google.com, Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy; Περισσότερες πληροφορίες: Τύποι επεξεργασίας καθώς και δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Όροι επεξεργασίας δεδομένων για τα διαφημιστικά προϊόντα της Google: Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Όροι επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων και τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense με εξατομικευμένες διαφημίσεις: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Adsense με εξατομικευμένες διαφημίσεις, με τη βοήθεια των οποίων οι διαφημίσεις προβάλλονται εντός της διαδικτυακής μας προσφοράς και λαμβάνουμε αμοιβή για την προβολή τους ή άλλη χρήση, Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, Ιστοσελίδα: https://marketingplatform.google.com, Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy; Περισσότερες πληροφορίες: Τύποι επεξεργασίας καθώς και δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Όροι επεξεργασίας δεδομένων για τα διαφημιστικά προϊόντα της Google: Πληροφορίες σχετικά με τους όρους επεξεργασίας δεδομένων μεταξύ των υπευθύνων επεξεργασίας και τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense με μη προσωποποιημένες διαφημίσεις: Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Adsense με μη προσωποποιημένες διαφημίσεις, με τη βοήθεια των οποίων οι διαφημίσεις εμφανίζονται εντός της ηλεκτρονικής μας προσφοράς και λαμβάνουμε αμοιβή για την προβολή τους ή άλλη χρήση, Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, Ιστοσελίδα: https://marketingplatform.google.com, Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy; Περισσότερες πληροφορίες: Είδη επεξεργασίας και δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: https://privacy.google.com/businesses/adsservices- Όροι προστασίας δεδομένων του ελεγκτή-ελεγκτή της Google Ads και τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Στόχευση με το Google Analytics: Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να προβάλλουμε τις διαφημίσεις που τοποθετούνται στο πλαίσιο των διαφημιστικών υπηρεσιών της Google και των συνεργατών της μόνο σε χρήστες που έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική μας προσφορά ή που έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά (π.χ. ενδιαφέροντα για ορισμένα θέματα ή προϊόντα που καθορίζονται με βάση τους ιστότοπους που επισκέπτονται), τα οποία διαβιβάζουμε στην Google (τα λεγόμενα "Remarketing Audiences" ή "Google Analytics Audiences"). Με τη βοήθεια των Remarketing Audiences, θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας ανταποκρίνονται στα πιθανά ενδιαφέροντα των χρηστών, Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, Ιστοσελίδα: https://marketingplatform.google.com, Νομική βάση: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy; Συμφωνία επεξεργασίας παραγγελιών: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Περισσότερες πληροφορίες: Είδη επεξεργασίας καθώς και δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία: https://privacy.google.com/businesses/adsservices- Όροι επεξεργασίας δεδομένων για διαφημιστικά προϊόντα της Google και τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Διαφήμιση της Microsoft: επαναληπτική εμπορία / μέτρηση μετατροπών, Πάροχος υπηρεσιών: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ, Ιστοσελίδα: https://about.ads.microsoft.com/; Πολιτική απορρήτου: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Εξαίρεση: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Προγράμματα θυγατρικών και σύνδεσμοι θυγατρικών

Στην ηλεκτρονική μας προσφορά, περιλαμβάνουμε τους λεγόμενους συνδέσμους θυγατρικών ή άλλες παραπομπές (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, μάσκες αναζήτησης, widgets ή κωδικούς έκπτωσης) σε προσφορές και υπηρεσίες τρίτων παρόχων (συλλογικά αναφερόμενοι ως "σύνδεσμοι θυγατρικών"). Εάν οι χρήστες ακολουθήσουν τους συνδέσμους θυγατρικών ή στη συνέχεια επωφεληθούν από τις προσφορές, ενδέχεται να λάβουμε προμήθεια ή άλλα οφέλη από τους εν λόγω τρίτους (συλλογικά "προμήθεια").

Προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση του κατά πόσον οι χρήστες έχουν επωφεληθεί από τις προσφορές ενός συνδέσμου θυγατρικών που χρησιμοποιούμε, είναι απαραίτητο οι αντίστοιχοι πάροχοι τρίτων να μάθουν ότι οι χρήστες έχουν ακολουθήσει έναν σύνδεσμο θυγατρικών που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας προσφοράς. Η αντιστοίχιση των συνδέσμων θυγατρικών με τις αντίστοιχες επιχειρηματικές συναλλαγές ή με άλλες ενέργειες (π.χ. αγορές) εξυπηρετεί τον αποκλειστικό σκοπό της λογιστικής καταγραφής προμηθειών και θα ακυρωθεί μόλις δεν είναι πλέον απαραίτητη για τον σκοπό αυτό.

Για τους σκοπούς της προαναφερθείσας ανάθεσης των συνδέσμων θυγατρικών, οι σύνδεσμοι θυγατρικών μπορούν να συμπληρωθούν από ορισμένες τιμές που αποτελούν συστατικό στοιχείο του συνδέσμου ή μπορούν να αποθηκευτούν αλλού, π.χ. σε ένα cookie. Οι τιμές μπορεί να περιλαμβάνουν, ιδίως, τον ιστότοπο προέλευσης (referrer), την ώρα, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό του φορέα εκμετάλλευσης του ιστότοπου στον οποίο βρίσκεται ο σύνδεσμος θυγατρικών, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό της αντίστοιχης προσφοράς, τον τύπο του χρησιμοποιούμενου συνδέσμου, τον τύπο της προσφοράς και ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό του χρήστη.

Σημειώσεις σχετικά με τις νομικές βάσεις: εάν ζητάμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Επιπλέον, η χρήση τους μπορεί να αποτελεί συστατικό στοιχείο των (προ)συμβατικών υπηρεσιών μας, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των τρίτων παρόχων έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο αυτό. Διαφορετικά, η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλ. συμφέρον για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τους παραλήπτες υπηρεσίες). Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε επίσης να σας παραπέμψουμε στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελατών)- δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης)- μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP)- δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)- δεδομένα πληρωμής (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών)- πελάτες.
 • Σκοποί επεξεργασίας: παρακολούθηση θυγατρικών- παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών.
 • Νομικοί λόγοι: συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. α. DSGVO)- εκτέλεση σύμβασης και προσυμβατικά αιτήματα (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. β. DSGVO)- έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. στ. DSGVO).

Περαιτέρω σημειώσεις σχετικά με τις διεργασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Πρόγραμμα θυγατρικών της Amazon: πρόγραμμα συνεργατών θυγατρικών (η Amazon και το λογότυπο Amazon είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή μιας από τις θυγατρικές της): Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. και Amazon Media EU S.à.r.l., και οι τέσσερις με έδρα 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο, και Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Μόναχο, Γερμανία (συλλογικά, "Amazon Europe")- μητρική εταιρεία: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA- ιστοσελίδα: https://www.amazon.de- πολιτική απορρήτου: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Δίκτυο συνεργατών eBay: Πρόγραμμα συνεργατών μάρκετινγκ θυγατρικών- πάροχος υπηρεσιών: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, ΗΠΑ- ιστότοπος: https://partnernetwork.ebay.de- πολιτική απορρήτου: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Διαδικασίες αξιολόγησης και βαθμολόγησης πελατών

Συμμετέχουμε σε διαδικασίες αξιολόγησης και βαθμολόγησης για την αξιολόγηση, τη βελτιστοποίηση και την προώθηση των υπηρεσιών μας. Εάν οι χρήστες μας βαθμολογήσουν ή παρέχουν με άλλο τρόπο σχόλια μέσω των συμμετεχουσών πλατφορμών ή διαδικασιών αξιολόγησης, ισχύουν επίσης οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ή Χρήσης και οι ανακοινώσεις απορρήτου των παρόχων. Κατά κανόνα, η αξιολόγηση απαιτεί επίσης εγγραφή στους αντίστοιχους παρόχους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που αξιολογούν έχουν πράγματι χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας, διαβιβάζουμε τα δεδομένα που απαιτούνται για το σκοπό αυτό με τη συγκατάθεση του πελάτη στην αντίστοιχη πλατφόρμα αξιολόγησης όσον αφορά τον πελάτη και την υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού παραγγελίας ή του αριθμού στοιχείου). Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επαλήθευση της αυθεντικότητας του χρήστη.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, όρος, κατηγορία πελάτη)- δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης)- μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Πελάτες- χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: ανατροφοδότηση (π.χ. συλλογή ανατροφοδότησης μέσω ηλεκτρονικής φόρμας)- μάρκετινγκ.
 • Νομικοί λόγοι: συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. α. DSGVO)- έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. στ. DSGVO).

Περαιτέρω σημειώσεις σχετικά με τις πράξεις, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

Widget αξιολόγησης: ενσωματώνουμε τα λεγόμενα "widgets αξιολόγησης" στην ηλεκτρονική μας προσφορά. Ένα widget είναι ένα λειτουργικό στοιχείο και στοιχείο περιεχομένου που ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική μας προσφορά και εμφανίζει μεταβαλλόμενες πληροφορίες. Μπορεί να εμφανίζεται, για παράδειγμα, με τη μορφή σφραγίδας ή ανάλογου στοιχείου, που μερικές φορές αποκαλείται και "κονκάρδα". Στην περίπτωση αυτή, το αντίστοιχο περιεχόμενο του widget εμφανίζεται εντός της ηλεκτρονικής μας προσφοράς, αλλά ανακτάται εκείνη τη στιγμή από τους διακομιστές του αντίστοιχου παρόχου widget. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εμφανίζεται πάντα το τρέχον περιεχόμενο, ιδίως η τρέχουσα βαθμολογία. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να δημιουργηθεί μια σύνδεση δεδομένων από τον ιστότοπο που καλείται στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής μας προσφοράς προς τον διακομιστή του παρόχου widget και ο πάροχος widget λαμβάνει ορισμένα τεχνικά δεδομένα (δεδομένα πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), τα οποία είναι απαραίτητα για να μπορεί να παραδοθεί το περιεχόμενο του widget στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Επιπλέον, ο πάροχος widget λαμβάνει πληροφορίες ότι οι χρήστες έχουν επισκεφθεί την ηλεκτρονική μας προσφορά. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να αποθηκεύονται σε ένα cookie και να χρησιμοποιούνται από τον πάροχο του widget για να προσδιορίζει ποιες διαδικτυακές προσφορές που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης έχουν επισκεφθεί από τον χρήστη. Οι πληροφορίες ενδέχεται να αποθηκευτούν σε ένα προφίλ χρήστη και να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφήμισης ή έρευνας αγοράς.

Παρουσία σε κοινωνικά δίκτυα (social media)

Διατηρούμε διαδικτυακές παρουσίες σε κοινωνικά δίκτυα και επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρηστών σε αυτό το πλαίσιο προκειμένου να επικοινωνούμε με τους χρήστες που δραστηριοποιούνται εκεί ή να προσφέρουμε πληροφορίες για εμάς.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών μπορεί να γίνει εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται κινδύνους για τους χρήστες, διότι, για παράδειγμα, μπορεί να δυσχεραίνει την επιβολή των δικαιωμάτων των χρηστών.

Επιπλέον, τα δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται συνήθως σε επεξεργασία στα κοινωνικά δίκτυα για σκοπούς έρευνας αγοράς και διαφήμισης. Για παράδειγμα, μπορούν να δημιουργηθούν προφίλ χρήσης με βάση τη συμπεριφορά χρήσης και τα προκύπτοντα ενδιαφέροντα των χρηστών. Τα προφίλ χρήσης μπορούν με τη σειρά τους να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, για την τοποθέτηση διαφημίσεων εντός και εκτός των δικτύων που πιθανώς ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των χρηστών. Για τους σκοπούς αυτούς, αποθηκεύονται συνήθως cookies στους υπολογιστές των χρηστών, στους οποίους αποθηκεύονται η συμπεριφορά χρήσης και τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Επιπλέον, στα προφίλ χρήσης ενδέχεται να αποθηκεύονται και δεδομένα ανεξάρτητα από τις συσκευές που χρησιμοποιούν οι χρήστες (ιδίως εάν οι χρήστες είναι μέλη των αντίστοιχων πλατφορμών και έχουν συνδεθεί σε αυτές).

Για μια λεπτομερή παρουσίαση των αντίστοιχων μορφών επεξεργασίας και των επιλογών εναντίωσης (opt-out), παραπέμπουμε στις δηλώσεις απορρήτου και στις πληροφορίες που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης των αντίστοιχων δικτύων.

Στην περίπτωση των αιτημάτων παροχής πληροφοριών και της διεκδίκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, επισημαίνουμε επίσης ότι αυτά μπορούν να διεκδικηθούν αποτελεσματικότερα από τους παρόχους. Μόνο οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών και μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα και να παρέχουν άμεσα πληροφορίες. Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου)- δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρίσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες)- δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης)- μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: αιτήματα επικοινωνίας και επικοινωνίας- ανατροφοδότηση (π.χ. συλλογή ανατροφοδότησης μέσω ηλεκτρονικής φόρμας)- μάρκετινγκ.
 • Νομική βάση: Δικαιολογημένα συμφέροντα (άρθρο 6 παράγραφος 1 σημείο 1 στοιχείο στ. στ. DSGVO).

Plugins και ενσωματωμένες λειτουργίες και περιεχόμενο

Ενσωματώνουμε στην ηλεκτρονική μας προσφορά λειτουργικά στοιχεία και στοιχεία περιεχομένου που λαμβάνονται από τους διακομιστές των αντίστοιχων παρόχων τους (εφεξής "τρίτοι πάροχοι"). Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, γραφικά, βίντεο ή χάρτες πόλεων (εφεξής αναφέρονται ενιαία ως "περιεχόμενο").

Η ενσωμάτωση απαιτεί πάντοτε από τους τρίτους παρόχους αυτού του περιεχομένου να επεξεργάζονται τη διεύθυνση IP του χρήστη, καθώς χωρίς τη διεύθυνση IP δεν θα μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής του. Η διεύθυνση IP είναι επομένως απαραίτητη για την εμφάνιση αυτού του περιεχομένου ή της λειτουργίας. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε μόνο τέτοιο περιεχόμενο του οποίου οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP μόνο για την παράδοση του περιεχομένου. Οι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα pixel tags (αόρατα γραφικά, γνωστά και ως "web beacons") για στατιστικούς σκοπούς ή σκοπούς μάρκετινγκ. Τα "pixel tags" μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση πληροφοριών όπως η επισκεψιμότητα των σελίδων αυτού του ιστότοπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορεί επίσης να αποθηκεύονται σε cookies στη συσκευή του χρήστη και μπορεί να περιέχουν, μεταξύ άλλων, τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, τους ιστότοπους παραπομπής, τον χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής μας προσφοράς, καθώς και να συνδέονται με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές.

Σημειώσεις σχετικά με τη νομική βάση: Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Διαφορετικά, η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται βάσει των έννομων συμφερόντων μας (δηλ. ενδιαφέρον για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τους παραλήπτες υπηρεσίες). Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε επίσης να σας παραπέμψουμε στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα Πολιτική απορρήτου.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης)- μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP)- δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)- δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου)- δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).
 • Σκοποί επεξεργασίας: παροχή της διαδικτυακής μας προσφοράς και φιλικότητας προς τον χρήστη- παροχή συμβατικών υπηρεσιών και εξυπηρέτηση πελατών- προφίλ με πληροφορίες σχετικές με τον χρήστη (δημιουργία προφίλ χρήστη)- μάρκετινγκ.
 • Νομικές βάσεις: συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. α. DSGVO)- εκτέλεση σύμβασης και προσυμβατικά αιτήματα (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. β. DSGVO)- έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. στ. DSGVO).

Περαιτέρω σημειώσεις σχετικά με τις διεργασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Ενσωμάτωση λογισμικού, σεναρίων ή πλαισίων τρίτων (π.χ. jQuery): ενσωματώνουμε στην ηλεκτρονική μας προσφορά λογισμικό που ανακτούμε από διακομιστές άλλων παρόχων (π.χ. βιβλιοθήκες λειτουργιών που χρησιμοποιούμε για λόγους παρουσίασης ή φιλικότητας προς τον χρήστη της ηλεκτρονικής μας προσφοράς). Με τον τρόπο αυτό, οι αντίστοιχοι πάροχοι συλλέγουν τη διεύθυνση IP του χρήστη και μπορούν να την επεξεργαστούν με σκοπό τη μετάδοση του λογισμικού στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και για λόγους ασφαλείας, καθώς και για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της προσφοράς τους. - Ενσωματώνουμε στην ηλεκτρονική μας προσφορά λογισμικό το οποίο ανακτούμε από διακομιστές άλλων παρόχων (π.χ. βιβλιοθήκες λειτουργιών που χρησιμοποιούμε με σκοπό την εμφάνιση ή τη φιλικότητα προς το χρήστη της ηλεκτρονικής μας προσφοράς). Με τον τρόπο αυτό, οι αντίστοιχοι πάροχοι συλλέγουν τη διεύθυνση IP των χρηστών και μπορούν να την επεξεργαστούν για σκοπούς μετάδοσης του λογισμικού στο πρόγραμμα περιήγησης των χρηστών, καθώς και για λόγους ασφαλείας, καθώς και για την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της προσφοράς τους.
 • Font Awesome: Εμφάνιση γραμματοσειρών και συμβόλων- πάροχος υπηρεσιών: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA- Ιστοσελίδα: https://fontawesome.com/- Πολιτική απορρήτου: https://fontawesome.com/privacy.
 • Γραμματοσειρές Google: Ενσωματώνουμε τις γραμματοσειρές ("Google Fonts") του παρόχου Google, όπου τα δεδομένα του χρήστη χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον σκοπό της εμφάνισης των γραμματοσειρών στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Η ενσωμάτωση βασίζεται στα έννομα συμφέροντά μας για μια τεχνικά ασφαλή, χωρίς συντήρηση και αποτελεσματική χρήση των γραμματοσειρών, την ομοιόμορφη παρουσίασή τους και λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς περιορισμούς αδειοδότησης για την ενσωμάτωσή τους- πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ- ιστοσελίδα: https://fonts.google.com/- πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy.
 • Πρόσθετα και περιεχόμενο του Twitter: Πρόσθετα και κουμπιά Twitter - Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενο και κουμπιά που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιράζονται περιεχόμενο από την παρούσα διαδικτυακή προσφορά στο Twitter: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ιρλανδία, Μητρική εταιρεία: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA- ιστοσελίδα: https://twitter.com/de- πολιτική απορρήτου: https://twitter.com/privacy, (ρυθμίσεις: https://twitter.com/personalization).
 • Βίντεο στο YouTube: Πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA- Ιστοσελίδα: https://www.youtube.com- Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy- Αποκλεισμός: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ρυθμίσεις εμφάνισης διαφημίσεων: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Βίντεο στο YouTube: Περιεχόμενο βίντεο: Τα βίντεο του YouTube ενσωματώνονται μέσω ενός ειδικού τομέα (αναγνωρίσιμος από το στοιχείο "youtube-nocookie") στη λεγόμενη "εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων", όπου δεν συλλέγονται cookies σχετικά με τις δραστηριότητες του χρήστη για την εξατομίκευση της αναπαραγωγής βίντεο. Παρόλα αυτά, πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδραση του χρήστη με το βίντεο (π.χ. ανάμνηση του τελευταίου σημείου αναπαραγωγής), ενδέχεται να αποθηκευτούν- πάροχος υπηρεσιών: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, μητρική εταιρεία: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA- ιστοσελίδα: https://www.youtube.com- πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: περιεχόμενο βίντεο- πάροχος υπηρεσιών: Vimeo Inc: Δικτυακός τόπος: https://vimeo.com; Πολιτική απορρήτου: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το Vimeo μπορεί να χρησιμοποιεί το Google Analytics και να παραπέμψουμε στην Πολιτική απορρήτου (https://policies.google.com/privacy) καθώς και στις επιλογές εξαίρεσης για το Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ή στις ρυθμίσεις της Google για τη χρήση δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ (https://adssettings.google.com/).

Εργαλεία διαχείρισης, οργάνωσης και υποστήριξης

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες, πλατφόρμες και λογισμικό από άλλους παρόχους (εφεξής "Τρίτοι πάροχοι") για τους σκοπούς της οργάνωσης, της διαχείρισης, του σχεδιασμού καθώς και της παροχής των υπηρεσιών μας. Κατά την επιλογή τρίτων παρόχων και των υπηρεσιών τους, τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να αποθηκεύονται στους διακομιστές των τρίτων παρόχων. Αυτό μπορεί να αφορά διάφορα δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, ιδίως, κύρια δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας των χρηστών, δεδομένα σχετικά με συναλλαγές, συμβάσεις, άλλες διαδικασίες και το περιεχόμενό τους.

Εάν οι χρήστες παραπέμπονται στους τρίτους παρόχους ή στο λογισμικό ή τις πλατφόρμες τους κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, των επιχειρηματικών ή άλλων σχέσεων με εμάς, οι τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να επεξεργάζονται δεδομένα χρήσης και μεταδεδομένα για λόγους ασφαλείας, βελτιστοποίησης υπηρεσιών ή σκοπούς μάρκετινγκ. Ως εκ τούτου, σας ζητάμε να τηρείτε τις ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων τρίτων παρόχων.

Σημειώσεις σχετικά με τη νομική βάση: Εάν ζητήσουμε από τους χρήστες τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση τρίτων παρόχων, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση. Επιπλέον, η χρήση τους μπορεί να αποτελεί συστατικό στοιχείο των (προ)συμβατικών υπηρεσιών μας, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση των τρίτων παρόχων συμφωνήθηκε σε αυτό το πλαίσιο. Διαφορετικά, η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών γίνεται με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλ. συμφέρον για αποτελεσματικές, οικονομικές και φιλικές προς τους παραλήπτες υπηρεσίες). Στο πλαίσιο αυτό, θα θέλαμε επίσης να σας παραπέμψουμε στις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

 • Τύποι δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία: δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)- δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου)- δεδομένα περιεχομένου (π.χ. καταχωρήσεις σε ηλεκτρονικές φόρμες)- δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης)- μετα/επικοινωνιακά δεδομένα (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP).
 • Υποκείμενα των δεδομένων: Συνεργάτες επικοινωνίας- χρήστες (π.χ. επισκέπτες ιστοτόπων, χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών).
 • Νομικοί λόγοι: συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. α. DSGVO)- εκτέλεση σύμβασης και προσυμβατικά αιτήματα (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. β. DSGVO)- έννομα συμφέροντα (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. 1 περ. στ. DSGVO).

Περαιτέρω σημειώσεις σχετικά με τις διεργασίες, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες επεξεργασίας:

 • Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών

Τροποποίηση και επικαιροποίηση της πολιτικής απορρήτου

Σας ζητάμε να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της πολιτικής απορρήτου μας. Προσαρμόζουμε τη δήλωση απορρήτου μόλις οι αλλαγές στην επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούμε το καθιστούν απαραίτητο. Θα σας ενημερώσουμε μόλις οι αλλαγές απαιτούν πράξη συνεργασίας εκ μέρους σας (π.χ. συγκατάθεση) ή άλλη ατομική ενημέρωση.

Στο βαθμό που παρέχουμε διευθύνσεις και στοιχεία επικοινωνίας εταιρειών και οργανισμών στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων, σας ζητούμε να σημειώσετε ότι οι διευθύνσεις ενδέχεται να αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου και σας ζητούμε να ελέγχετε τις πληροφορίες πριν επικοινωνήσετε μαζί μας.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων, δικαιούστε διάφορα δικαιώματα βάσει του ΓΚΠΔ, τα οποία απορρέουν ιδίως από τα άρθρα 15 έως 21 του ΓΚΠΔ:

 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και η οποία πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(ε) ή (στ) DSGVO- αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ βάσει αυτών των διατάξεων. Εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για τους σκοπούς της εν λόγω εμπορικής προώθησης- αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ στο βαθμό που αυτή σχετίζεται με την εν λόγω άμεση εμπορική προώθηση.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση που έχετε δώσει ανά πάσα στιγμή.
 • Δικαίωμα στην πληροφόρηση: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα εν λόγω δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα αυτά, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το νόμο, να ζητήσετε τη συμπλήρωση των δεδομένων που σας αφορούν ή τη διόρθωση των ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας: Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων που σας αφορούν χωρίς καθυστέρηση ή εναλλακτικά, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει, σε δομημένη, κοινή και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, ή να ζητήσετε τη διαβίβασή τους σε άλλο υπεύθυνο μέρος.
 • Καταγγελία στην εποπτική αρχή: με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή δικαστικού ένδικου μέσου, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.

Ορισμοί

Αυτή η ενότητα σας παρέχει μια επισκόπηση των όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου. Πολλοί από τους όρους προέρχονται από το νόμο και ορίζονται κυρίως στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ. Οι νομικοί ορισμοί είναι δεσμευτικοί. Οι ακόλουθες επεξηγήσεις, από την άλλη πλευρά, αποσκοπούν κυρίως στην καλύτερη κατανόηση. Οι όροι είναι ταξινομημένοι αλφαβητικά.

 • Παρακολούθηση θυγατρικών: Στο πλαίσιο της παρακολούθησης θυγατρικών, καταγράφονται οι σύνδεσμοι με τη βοήθεια των οποίων οι δικτυακοί τόποι παραπομπής παραπέμπουν τους χρήστες σε δικτυακούς τόπους με προσφορές προϊόντων ή άλλες προσφορές. Οι διαχειριστές των αντίστοιχων δικτυακών τόπων σύνδεσης ενδέχεται να λάβουν προμήθεια εάν οι χρήστες ακολουθήσουν αυτούς τους λεγόμενους συνδέσμους θυγατρικών και στη συνέχεια επωφεληθούν από τις προσφορές (π.χ. αγοράσουν αγαθά ή χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες). Για το σκοπό αυτό, οι πάροχοι πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθούν εάν οι χρήστες που ενδιαφέρονται για ορισμένες προσφορές τις εκμεταλλεύονται στη συνέχεια με την προτροπή των συνδέσμων θυγατρικών. Είναι επομένως απαραίτητο για τη λειτουργικότητα των συνδέσμων θυγατρικών να συμπληρώνονται με ορισμένες τιμές που γίνονται μέρος του συνδέσμου ή αποθηκεύονται αλλού, π.χ. σε ένα cookie. Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, τον ιστότοπο προέλευσης (referrer), την ώρα, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό του φορέα εκμετάλλευσης του ιστότοπου στον οποίο βρίσκεται ο σύνδεσμος θυγατρικών, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό της αντίστοιχης προσφοράς, ένα ηλεκτρονικό αναγνωριστικό του χρήστη, καθώς και τιμές που αφορούν την παρακολούθηση, όπως, για παράδειγμα, το αναγνωριστικό διαφημιστικού μέσου, το αναγνωριστικό θυγατρικών και τις κατηγοριοποιήσεις.
 • Μέτρηση μετατροπής: Η μέτρηση της μετατροπής (που αναφέρεται επίσης ως "αξιολόγηση των ενεργειών επίσκεψης") είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των μέτρων μάρκετινγκ. Αυτό γίνεται συνήθως με την αποθήκευση ενός cookie στις συσκευές των χρηστών εντός των δικτυακών τόπων όπου πραγματοποιούνται οι ενέργειες μάρκετινγκ και στη συνέχεια με την ανάκτησή του ξανά στον δικτυακό τόπο-στόχο. Για παράδειγμα, αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε κατά πόσο οι διαφημίσεις που έχουμε τοποθετήσει σε άλλους ιστότοπους ήταν επιτυχείς.
 • Προσωπικά δεδομένα: Ως "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα" νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής "υποκείμενο των δεδομένων")- ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να ταυτοποιηθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με αναφορά σε αναγνωριστικό στοιχείο, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό (π.χ. cookie) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που σχετίζονται με τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 • Προφίλ με πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη: Η επεξεργασία "προφίλ με πληροφορίες σχετικά με τον χρήστη", ή εν συντομία "προφίλ", περιλαμβάνει κάθε είδους αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση αυτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ανάλυση, αξιολόγηση ή πρόβλεψη ορισμένων προσωπικών πτυχών που αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο (ανάλογα με τον τύπο της κατάρτισης προφίλ, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει διάφορες πληροφορίες σχετικά με δημογραφικά στοιχεία, συμπεριφορά και ενδιαφέροντα, όπως αλληλεπίδραση με ιστότοπους και το περιεχόμενό τους κ.λπ.) (π.χ. ενδιαφέροντα για συγκεκριμένο περιεχόμενο ή προϊόντα, συμπεριφορά κλικ σε έναν ιστότοπο ή τοποθεσία). Τα cookies και τα web beacons χρησιμοποιούνται συχνά για σκοπούς κατάρτισης προφίλ.
 • Μέτρηση εμβέλειας: Η μέτρηση της εμβέλειας (γνωστή και ως web analytics) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της ροής των επισκεπτών σε μια διαδικτυακή προσφορά και μπορεί να περιλαμβάνει τη συμπεριφορά ή τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών για ορισμένες πληροφορίες, όπως το περιεχόμενο του ιστότοπου. Με τη βοήθεια της ανάλυσης εμβέλειας, οι ιδιοκτήτες ιστοτόπων μπορούν να δουν, για παράδειγμα, σε ποια χρονική στιγμή οι επισκέπτες επισκέπτονται τον ιστότοπό τους και για ποιο περιεχόμενο ενδιαφέρονται. Αυτό τους επιτρέπει, για παράδειγμα, να προσαρμόζουν καλύτερα το περιεχόμενο του ιστότοπου στις ανάγκες των επισκεπτών τους. Για τους σκοπούς της ανάλυσης εμβέλειας, χρησιμοποιούνται συχνά ψευδώνυμα cookies και web beacons για την αναγνώριση των επισκεπτών που επιστρέφουν και, συνεπώς, για την ακριβέστερη ανάλυση της χρήσης μιας διαδικτυακής προσφοράς.
 • Remarketing: "Επαναγορά" ή "επαναστόχευση" είναι όταν, για παράδειγμα, για διαφημιστικούς σκοπούς, σημειώνεται για ποια προϊόντα ενδιαφέρθηκε ένας χρήστης σε έναν ιστότοπο, προκειμένου να του υπενθυμίζονται τα προϊόντα αυτά σε άλλους ιστότοπους, π.χ. σε διαφημίσεις.
 • Ελεγκτής: "Υπεύθυνος επεξεργασίας": το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο οργανισμός ή άλλος φορέας που καθορίζει μόνος του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 • Επεξεργασία: "Επεξεργασία": κάθε πράξη ή σύνολο πράξεων που εκτελείται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με αυτόματο τρόπο είτε όχι. Ο όρος είναι ευρύς και περιλαμβάνει ουσιαστικά κάθε χειρισμό δεδομένων, είτε πρόκειται για συλλογή, αξιολόγηση, αποθήκευση, διαβίβαση ή διαγραφή.
 • Δημιουργία ομάδας στόχου: Ο σχηματισμός ομάδων-στόχων (ή "προσαρμοσμένων ομάδων κοινού") είναι όταν καθορίζονται ομάδες-στόχοι για διαφημιστικούς σκοπούς, π.χ. για την προβολή διαφημίσεων. Για παράδειγμα, με βάση το ενδιαφέρον ενός χρήστη για ορισμένα προϊόντα ή θέματα στο Διαδίκτυο, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο εν λόγω χρήστης ενδιαφέρεται για διαφημίσεις παρόμοιων προϊόντων ή για το ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο ο χρήστης είδε τα προϊόντα. Με τη σειρά μας, μιλάμε για "όμοιο κοινό" (ή παρόμοιες ομάδες-στόχους) όταν το περιεχόμενο που κρίνεται κατάλληλο προβάλλεται σε χρήστες των οποίων το προφίλ ή τα ενδιαφέροντα πιθανώς αντιστοιχούν στους χρήστες για τους οποίους σχηματίστηκαν τα προφίλ. Τα cookies και τα web beacons χρησιμοποιούνται γενικά με σκοπό τη δημιουργία προσαρμοσμένων κοινών και κοινών Lookalike.

Γερμανική έκδοση που δημιουργήθηκε με το "Datenschutz-Generator.de" - Σας ευχαριστούμε! RA Dr.Schwenke

Ζητήστε προσφορά

Αποποίηση ευθύνης | Πολιτική απορρήτου

© Copyright 2022 - Silkroot LLC, Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται