Privacybeleid

 

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de soorten van uw persoonsgegevens (hierna ook kortweg "gegevens" genoemd) die wij verwerken, voor welke doeleinden en in welke omvang. De gegevensbeschermingsverklaring is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens, zowel in het kader van de levering van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als het "Online Aanbod"). Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van artikel 5 van de wet van Georgië inzake de bescherming van persoonsgegevens en artikel 6 van de GDPR van de EU.

 

 

Verantwoordelijk

SilkRoot LLC
Autonome Republiek Adzjarië
Georgia Georgia

E-mailadres
SECURE@ silkroot.io

Internationale gesprekken
+44 20 4571 8261

www.silkroot.io

 

 

Wet van Georgië op de bescherming van persoonsgegevens

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens, indien de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven, is art. 5 van de Georgische wet op de bescherming van persoonsgegevens

U hebt het recht om bevestiging te vragen of er gegevens over u worden verwerkt en om informatie over deze gegevens te verkrijgen, alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens overeenkomstig Art. 15 van de Georgische wet op de bescherming van persoonsgegevens.

U heeft het recht, in overeenstemming met Art. 15 van de Georgische Wet Bescherming Persoonsgegevens, te verzoeken dat de gegevens die u betreffen worden aangevuld of dat onjuiste gegevens die u betreffen worden gecorrigeerd.

In overeenstemming met art. 15 van de Georgische wet op de bescherming van persoonsgegevens hebt u het recht om te verzoeken dat gegevens die op u betrekking hebben zonder onnodige vertraging worden gewist om te verzoeken om beperking van de verwerking van de gegevens.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in overeenstemming met Art. 25 van de Georgische wet op de bescherming van persoonsgegevens.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit op grond van Art. 26 van de Georgische wet op de bescherming van persoonsgegevens.

 

 

EU GDPR

Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht geeft een samenvatting van de soorten gegevens die worden verwerkt en de doeleinden van hun verwerking, en verwijst naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisgegevens
 • Betalingsgegevens
 • Contactgegevens
 • Inhoudelijke gegevens
 • Contractgegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Meta/communicatiegegevens

Categorieën van betrokkenen

 • Klanten
 • Belanghebbende partijen
 • Communicatiepartners
 • Gebruikers
 • Zakelijke en contractuele partners
 • Leerlingen/ studenten/ deelnemers

Doeleinden van de verwerking

 • Contractuele dienstverlening en klantenservice.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Bereikmeting.
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Remarketing.
 • Omrekeningsmeting.
 • Affiliate tracking.
 • Beheren en beantwoorden van vragen.
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profielen met informatie over de gebruiker.
 • Publieksopbouw.
 • Aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslagen van de DSGVO, op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Houd er rekening mee dat naast de bepalingen van de GDPR ook nationale voorschriften inzake gegevensbescherming van toepassing kunnen zijn in het land waar u of wij wonen of gevestigd zijn. Mochten in individuele gevallen meer specifieke rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen wij u daarover in de gegevensbeschermingsverklaring informeren.

 • Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doelen.
 • Uitvoering van een overeenkomst en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • Legitieme belangen (Art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) - Verwerking is noodzakelijk om de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde te beschermen, tenzij deze belangen moeten wijken voor de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wet, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheden en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang tot, de invoer van, de openbaarmaking van, het waarborgen van de beschikbaarheid van en de scheiding van de gegevens. Voorts hebben wij procedures ingesteld voor de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, de verwijdering van gegevens en reacties op inbreuken op de gegevens. Voorts houden wij reeds bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming, door het ontwerp van de technologie en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

SSL-codering (https): Ter bescherming van uw gegevens die via ons online aanbod worden verzonden, maken wij gebruik van SSL-codering. U kunt dergelijke gecodeerde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.

Overdracht van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het voorkomen dat de gegevens worden overgedragen aan of bekendgemaakt aan andere instanties, ondernemingen, juridisch zelfstandige organisatorische eenheden of personen. Ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn geïntegreerd. In dergelijke gevallen voldoen wij aan de wettelijke voorschriften en sluiten wij met name passende contracten of overeenkomsten met de ontvangers van uw gegevens om deze te beschermen.

Gegevensoverdracht binnen de organisatie: Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten binnen onze organisatie of hen toegang verlenen tot dergelijke gegevens. Wanneer deze overdracht voor administratieve doeleinden plaatsvindt, is de overdracht van gegevens gebaseerd op onze legitieme zakelijke en operationele belangen of vindt deze plaats wanneer dit noodzakelijk is om onze contractgerelateerde verplichtingen na te komen of wanneer wij de toestemming van de betrokkenen of wettelijke toestemming hebben.

Gegevensverwerking in derde landen

Als wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of als de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, entiteiten of bedrijven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte overdracht, verwerken of laten wij uitsluitend gegevens verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting via zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 44 tot 49 DSGVO, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens zullen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften worden verwijderd zodra de voor verwerking toegestane toestemming wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bv. als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of de gegevens niet noodzakelijk zijn voor het doel).

Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan tot die doeleinden beperkt. Dat wil zeggen dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om redenen van handels- of belastingrecht moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Onze kennisgevingen inzake gegevensbescherming kunnen ook nadere informatie bevatten over het bewaren en verwijderen van gegevens, die voorrang heeft op de respectieve verwerkingen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden, of andere geheugennotities, die informatie op eindapparaten opslaan en informatie van de eindapparaten lezen. Bijvoorbeeld om de aanmeldingsstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelwagentje in een e-shop, de geraadpleegde inhoud of de gebruikte functies van een online-aanbieding op te slaan. Cookies kunnen verder voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld met het oog op functionaliteit, veiligheid en comfort van online-aanbiedingen en het maken van analyses van bezoekersstromen.

Opmerkingen over toestemming: Wij gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarom verkrijgen wij vooraf toestemming van de gebruikers, tenzij dit wettelijk niet vereist is. Toestemming is met name niet vereist wanneer het opslaan en uitlezen van informatie, waaronder cookies, absoluut noodzakelijk is om de gebruiker een telemediadienst (d.w.z. ons online-aanbod) aan te bieden waarom hij uitdrukkelijk heeft verzocht. De herroepbare toestemming wordt duidelijk aan de gebruikers meegedeeld en bevat de informatie over het desbetreffende cookiegebruik.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming: de rechtsgrondslag op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming op grond waarvan wij de persoonsgegevens van gebruikers met behulp van cookies verwerken, hangt af van de vraag of wij gebruikers om toestemming vragen. Als gebruikers toestemming geven, is hun verklaarde toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. in een zakelijke exploitatie van ons online-aanbod en verbetering van de bruikbaarheid daarvan) of, indien dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen. Voor welke doeleinden de cookies door ons worden verwerkt, verduidelijken wij in de loop van dit privacybeleid of in het kader van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures.

Opslagduur: Met betrekking tot de opslagduur worden de volgende soorten cookies onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online-aanbod heeft verlaten en zijn eindapparaat (bv. browser of mobiele applicatie) heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, ook nadat het eindapparaat is afgesloten. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen met behulp van cookies verzamelde gebruikersgegevens worden gebruikt voor het meten van het bereik. Tenzij wij gebruikers expliciet informeren over het type en de opslagduur van cookies (bijv. in het kader van het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en dat de opslagperiode maximaal twee jaar kan bedragen.

Algemene informatie over herroeping en bezwaar (opt-out): Gebruikers kunnen de door hen gegeven toestemming te allen tijde intrekken en ook bezwaar maken tegen de verwerking overeenkomstig de wettelijke vereisten in Art. 21 DSGVO (verdere informatie over bezwaar wordt verstrekt als onderdeel van dit privacybeleid). Gebruikers kunnen hun bezwaar ook kenbaar maken via de instellingen van hun browser.

Zakelijke diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en belangstellenden (samen "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen alsmede daarmee samenhangende maatregelen en in het kader van de communicatie met contractuele partners (of precontractueel), bijv. om vragen te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen. Dit omvat met name de verplichtingen om de overeengekomen diensten te leveren, eventuele updateverplichtingen en rechtsmiddelen in geval van garantie en andere dienststoringen. Daarnaast verwerken wij de gegevens om onze rechten te beschermen en ten behoeve van administratieve taken in verband met deze verplichtingen en de bedrijfsorganisatie. Verder verwerken wij de gegevens op grond van onze gerechtvaardigde belangen in een goede en zakelijke bedrijfsvoering, alsmede veiligheidsmaatregelen om onze contractuele partners en onze bedrijfsvoering te beschermen tegen misbruik, bedreiging van hun gegevens, geheimen, informatie en rechten (bijv. voor het inschakelen van telecommunicatie-, transport- en andere hulpdiensten, alsmede onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, aanbieders van betalingsdiensten of belastingdiensten). In het kader van het toepasselijke recht geven wij de gegevens van contractuele partners alleen aan derden door voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Contractuele partners worden in het kader van deze verklaring inzake gegevensbescherming geïnformeerd over verdere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Wij delen de contractuele partners voor of tijdens het verzamelen van de gegevens mee welke gegevens voor de bovengenoemde doeleinden nodig zijn, bijv. in onlineformulieren, door middel van speciale markeringen (bijv. kleuren) of symbolen (bijv. sterretjes of dergelijke), of persoonlijk.

Wij wissen de gegevens na afloop van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in de regel na 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantenrekening zijn opgeslagen, bijv. zolang ze om wettelijke archiveringsredenen moeten worden bewaard (bijv. voor belastingdoeleinden in de regel 10 jaar). Gegevens die ons door de contractpartner in het kader van een opdracht worden verstrekt, verwijderen wij overeenkomstig de specificaties van de opdracht, in de regel na afloop van de opdracht.

Voor zover wij gebruik maken van derde aanbieders of platforms om onze diensten aan te bieden, zijn de voorwaarden en mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve derde aanbieders of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

Economische analyses en marktonderzoek

Om zakelijke redenen en om markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen vaststellen, analyseren wij de gegevens die wij hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen enz., waarbij de groep betrokkenen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kan omvatten.
De analyses worden uitgevoerd met het oog op bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld om klantengroepen met verschillende kenmerken te bepalen). Daarbij kunnen wij, indien beschikbaar, rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers en hun gegevens, bijvoorbeeld over de gebruikte diensten. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Bovendien houden wij rekening met de privacy van de gebruikers en verwerken wij de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijv. als samengevatte gegevens).

Winkel en e-commerce

Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en aanverwante diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, alsmede de betaling ervan en de levering of uitvoering. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, gebruiken wij dienstverleners, met name post-, expeditie- en verzendbedrijven, om de levering of uitvoering aan onze klanten uit te voeren. Voor de verwerking van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt in het kader van de bestelling of vergelijkbare verwerving als zodanig aangeduid en omvat de informatie die nodig is voor de levering, of verstrekking en facturering, alsmede contactgegevens, zodat eventueel overleg kan plaatsvinden.

Diensten van het agentschap

Wij verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van onze contractuele diensten, die bijvoorbeeld conceptueel en strategisch advies, campagneplanning, software- en ontwerpontwikkeling/advies of onderhoud, implementatie van campagnes en processen, afhandeling, serverbeheer, gegevensanalyse/adviesdiensten en opleidingsdiensten kunnen omvatten.

Diensten voor onderwijs en opleiding

Wij verwerken de gegevens van deelnemers aan onze onderwijs- en opleidingsdiensten (uniform aangeduid als "cursisten") om hen onze opleidingsdiensten te kunnen aanbieden. De in dit verband verwerkte gegevens, de aard, de omvang, het doel en de noodzaak van de verwerking ervan worden bepaald door de onderliggende contractuele en opleidingsrelatie. De vormen van verwerking omvatten ook de prestatiebeoordeling en evaluatie van onze diensten en die van de docenten.

In het kader van onze activiteiten kunnen wij ook bijzondere categorieën gegevens verwerken, met name informatie over de gezondheid van stagiairs en studenten, alsmede gegevens waaruit de etnische afkomst, de politieke opvattingen en de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging blijken. Daartoe verkrijgen wij, indien nodig, de uitdrukkelijke toestemming van de cursisten en anders verwerken wij de bijzondere categorieën van gegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de opleidingsdiensten, voor doeleinden van gezondheidszorg, sociale bescherming of de bescherming van vitale belangen van de cursisten.

Indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, voor de bescherming van vitale belangen of vereist door de wet, of indien wij de toestemming hebben van de stagiairs, maken wij de gegevens van de stagiairs bekend of geven deze door aan derden of agenten, zoals autoriteiten of op het gebied van IT-, kantoor- of vergelijkbare diensten, in overeenstemming met de vereisten van het beroepsrecht.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bv. namen, adressen); betalingsgegevens (bv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten; potentiële klanten; zakelijke en contractuele partners; leerlingen/studenten/deelnemers.
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice; veiligheidsmaatregelen; verzoeken om contact en communicatie; kantoor- en organisatieprocedures; beheer en beantwoording van verzoeken; conversiemeting (meten van de doeltreffendheid van marketingactiviteiten); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgronden: uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO).

Gebruik van onlineplatforms voor aanbod en verkoop

Wij bieden onze diensten aan op online platforms die door andere dienstverleners worden geëxploiteerd. In dit verband gelden naast onze gegevensbeschermingsverklaringen de gegevensbeschermingsverklaringen van de desbetreffende platforms. Dit geldt met name voor de uitvoering van het betalingsproces en de op de platforms gebruikte procedures voor bereikmeting en op interesses gebaseerde marketing.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bv. namen, adressen); betalingsgegevens (bv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Data Subjects: Klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: contractuele dienstverlening en klantenservice.
 • Wettelijke gronden: Uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingshandelingen, procedures en diensten:

 • Amazon: Online marktplaats voor e-commerce; dienstverlener: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Duitsland (gezamenlijk "Amazon Europe"), moedermaatschappij: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, VS; website: https://www.amazon.de/; privacybeleid: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Online marktplaats voor e-commerce; dienstverlener: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland; website: https://www.ebay.de/; privacybeleid: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Online marktplaats voor e-commerce; Dienstverlener: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Duitsland ; website: https://www.rakuten.de/; privacybeleid: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Verzorging van het online aanbod en webhosting

Om ons onlineaanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wiens servers (of door hen beheerde servers) het onlineaanbod toegankelijk is. Hiervoor kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die in het kader van de verstrekking van het hostingaanbod worden verwerkt, kunnen alle informatie over de gebruikers van ons onlineaanbod omvatten, die in het kader van het gebruik en de communicatie wordt gegenereerd. Daartoe behoren regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van het online-aanbod aan browsers te leveren, en alle invoer binnen ons online-aanbod of vanaf websites.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Inhoudelijke gegevens (bv. invoer in online formulieren); Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden: wijzelf (of onze webhosting provider) verzamelen gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde server log files). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de opgeroepen webpagina's en bestanden, de datum en het tijdstip van toegang, de omvang van de overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel IP-adressen en de aanvragende provider bevatten. De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de server te voorkomen (vooral bij misbruik, de zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om de bezetting van de servers en de stabiliteit ervan te garanderen; verwijdering van gegevens: Informatie uit logbestanden wordt maximaal 30 dagen bewaard en daarna gewist of geanonimiseerd. Gegevens waarvan de verdere bewaring nodig is voor bewijsdoeleinden worden niet gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.
 • Content Delivery Network: Wij maken gebruik van een "content delivery network" (CDN). Een CDN is een dienst met behulp waarvan de inhoud van een online-aanbod, in het bijzonder grote mediabestanden zoals afbeeldingen of programmascripts, sneller en veiliger kan worden geleverd met behulp van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar verbonden zijn.
 • WordPress.com: Hosting platform voor blogs / websites; Dienstverlener: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Website: https://wordpress.com; Privacybeleid: https://automattic.com/de/privacy/; Orderverwerkingsovereenkomst: afgesloten met provider: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogs en publicatiemedia

Wij maken gebruik van blogs of vergelijkbare middelen voor online communicatie en publicatie (hierna "publicatiemedium"). Gegevens van lezers worden ten behoeve van het publicatiemedium alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen. Voor het overige verwijzen wij naar de informatie over de verwerking van bezoekers van ons publicatiemedium in het kader van deze mededeling inzake gegevensbescherming.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bv. namen, adressen); contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bv. invoer in onlineformulieren); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen); contractgegevens (bv. onderwerp van contract, termijn, klantencategorie).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: levering van contractuele diensten en klantenservice; feedback (bv. het verzamelen van feedback via een online formulier); levering van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; veiligheidsmaatregelen; administratie en beantwoording van vragen.
 • Rechtsgronden: uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingshandelingen, procedures en diensten:

 • Opmerkingen en bijdragen: Wanneer gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid voor het geval iemand onwettige inhoud achterlaat in commentaren en berichten (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dat geval kunnen wij zelf worden vervolgd voor het commentaar of bericht en zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur. Bovendien behouden wij ons het recht voor, op basis van onze legitieme belangen, de gegevens van gebruikers te verwerken voor het opsporen van spam. Op dezelfde rechtsgrondslag behouden wij ons het recht voor om in het geval van enquêtes de IP-adressen van gebruikers op te slaan voor de duur ervan en cookies te gebruiken om meervoudige stemmen te voorkomen. De in het kader van commentaren en bijdragen verstrekte persoonlijke informatie, eventuele contact- en websitegegevens en de inhoudelijke informatie worden door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt.
 • Ophalen van WordPress emoji's en smilies: Ophalen van WordPress emoji's en smilies - Binnen onze WordPress blog worden grafische emoji's (of smilies), d.w.z. kleine grafische bestanden die emoties uitdrukken, gebruikt met het oog op een efficiënte integratie van inhoudselementen, verkregen van externe servers. De providers van de servers verzamelen de IP-adressen van de gebruikers. Dit is nodig om de emoji-bestanden door te sturen naar de browsers van de gebruikers; service provider: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; website: https://automattic.com; privacybeleid: https://automattic.com/privacy.
 • Profielfoto's van Gravatar: Profielfoto's - Wij gebruiken de dienst Gravatar binnen ons online aanbod en vooral in de blog. Gravatar is een dienst waarbij gebruikers profielfoto's en hun e-mailadres kunnen registreren en opslaan. Als gebruikers berichten of opmerkingen achterlaten op andere online-aanwezigheden (met name blogs) met het desbetreffende e-mailadres, kunnen hun profielfoto's naast de berichten of opmerkingen worden weergegeven. Voor dit doel wordt het door gebruikers opgegeven e-mailadres in gecodeerde vorm naar Gravatar verzonden om te controleren of er een profiel voor is opgeslagen. Dit is het enige doel van de overdracht van het e-mailadres. Het wordt niet voor andere doeleinden gebruikt, maar daarna verwijderd. Het gebruik van Gravatar is gebaseerd op onze legitieme belangen, aangezien wij Gravatar gebruiken om auteurs van berichten en commentaren de mogelijkheid te bieden hun berichten te personaliseren met een profielfoto. Door het weergeven van de afbeeldingen verkrijgt Gravatar het IP-adres van gebruikers, aangezien dit noodzakelijk is voor een communicatie tussen een browser en een online dienst. Als gebruikers niet willen dat een gebruikersafbeelding gekoppeld aan hun e-mailadres op Gravatar verschijnt in de commentaren, moeten ze een e-mailadres gebruiken dat niet bij Gravatar in het bestand staat om te reageren. We wijzen er ook op dat het mogelijk is om een anoniem e-mailadres of helemaal geen e-mailadres te gebruiken als gebruikers niet willen dat hun e-mailadres naar Gravatar wordt verzonden. Gebruikers kunnen de overdracht van gegevens volledig voorkomen door ons commentaarsysteem niet te gebruiken; dienstverlener: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; website: https://automattic.com; privacybeleid: https://automattic.com/privacy.

Beheer van contacten en aanvragen

Bij contact met ons (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) alsmede in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dat nodig is om aan de contactverzoeken en eventueel gevraagde maatregelen te voldoen.

De beantwoording van contactaanvragen en het beheer van contact- en aanvraaggegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties wordt uitgevoerd om onze contractuele verplichtingen na te komen of om te reageren op (pre)contractuele aanvragen en anders op basis van legitieme belangen bij het beantwoorden van de aanvragen en het onderhouden van gebruikers- of zakenrelaties.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bv. namen, adressen); contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bv. invoer in onlineformulieren).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: verzoeken om contact en communicatie; levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractueel onderzoek (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingshandelingen, procedures en diensten:

Contactformulier: Indien gebruikers via ons contactformulier, e-mail of andere communicatiekanalen contact met ons opnemen, verwerken wij de in dit verband aan ons verstrekte gegevens met het oog op de verwerking van het meegedeelde verzoek. Daartoe verwerken wij persoonsgegevens in het kader van precontractuele en contractuele zakelijke relaties, voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling daarvan, en voor het overige op basis van onze legitieme belangen alsmede de belangen van de communicatiepartners bij de beantwoording van de verzoeken en onze wettelijke bewaarplicht.

Webanalyse, monitoring en optimalisatie

Webanalyse (ook wel "bereikmeting" genoemd) wordt gebruikt om de stroom van bezoekers van ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudoniemen bevatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen wij bijvoorbeeld herkennen op welk moment ons online aanbod of de functies of inhoud daarvan het meest worden gebruikt of uitnodigen tot hergebruik. Evenzo kunnen wij begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast web analytics kunnen wij ook gebruik maken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.

Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen voor deze doeleinden profielen, d.w.z. voor een gebruiksproces samengevatte gegevens, worden aangemaakt en kan informatie in een browser of in een eindapparaat worden opgeslagen en daaruit worden gelezen. De verzamelde informatie omvat met name de bezochte websites en de daar gebruikte elementen, alsmede technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over de gebruikstijden. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens bij ons of bij de aanbieders van de diensten die wij gebruiken, kunnen ook locatiegegevens worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij gebruiken echter een IP-maskeringprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisatie geen duidelijke gegevens van de gebruikers (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de leveranciers van de gebruikte software, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profiel is opgeslagen ten behoeve van de respectieve procedures.

Opmerkingen over de rechtsgrondslagen: Als wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van de derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: bereikmeting (bv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Google Analytics: webanalyse, bereikmeting en meting van gebruikersstromen; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder met name het aanbieden van advertentieruimte of het tonen van promotionele en andere inhoud (gezamenlijk "inhoud") op basis van de interesses van potentiële gebruikers en het meten van de effectiviteit ervan.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of worden vergelijkbare procedures gebruikt, waarmee de voor de presentatie van de genoemde inhoud relevante informatie over de gebruiker wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte online netwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie, zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden en gebruikte functies. Als gebruikers hebben ingestemd met het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van gebruikers worden opgeslagen. Wij gebruiken echter beschikbare IP-maskingprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van de online marketing geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van de onlinemarketingprocedures, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profiel is opgeslagen.

De informatie in de profielen wordt meestal opgeslagen in de cookies of door middel van soortgelijke procedures. Deze cookies kunnen later meestal op andere websites die dezelfde onlinemarketingprocedure gebruiken, worden gelezen en geanalyseerd met het oog op de weergave van inhoud, alsmede aangevuld met verdere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van de onlinemarketingprocedure.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de onlinemarketingprocedure gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers koppelt aan de bovengenoemde gegevens. Wij wijzen erop dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de aanbieders, bijvoorbeeld door toestemming te geven in het kader van het registratieproces.

In principe krijgen wij alleen toegang tot beknopte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter nagaan welke van onze online marketingprocessen tot een zogenaamde conversie hebben geleid, d.w.z. bijvoorbeeld tot het sluiten van een overeenkomst met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, gaan wij ervan uit dat de gebruikte cookies gedurende twee jaar worden bewaard.

Opmerkingen over de rechtsgrondslagen: als wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: remarketing; targeting (bepalen van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of anderszins uitvoeren van inhoud); marketing; profilering met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen); conversiemeting (meten van de doeltreffendheid van marketingmaatregelen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid van bezwaar (opt-out): Wij verwijzen naar de kennisgevingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de bezwaarmogelijkheden die aan de aanbieders worden geboden (zogenaamde "opt-out"). Als er geen expliciete opt-outmogelijkheid is aangegeven, hebt u de mogelijkheid om cookies in uw browserinstellingen uit te schakelen. Dit kan echter functies van ons online aanbod beperken. Wij bevelen daarom de volgende aanvullende opt-out-mogelijkheden aan, die voor de betreffende gebieden samengevat worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Gebiedsoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Meer informatie over verwerking, procedures en diensten:

 • Google Ad Manager: wij gebruiken het "Google Marketing Platform" (en diensten zoals "Google Ad Manager") om advertenties te plaatsen op het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.). Het Google Marketing Platform wordt gekenmerkt door het feit dat advertenties in real time worden weergegeven op basis van veronderstelde gebruikersinteresses. Hierdoor kunnen wij advertenties voor en binnen ons online aanbod gerichter weergeven, zodat gebruikers alleen advertenties te zien krijgen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd was op andere online aanbiedingen, wordt dit "remarketing" genoemd; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor Google-reclameproducten: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen voor de verwerking verantwoordelijken en standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Wanneer Google optreedt als verwerker, voorwaarden voor gegevensverwerking voor Google-reclameproducten en standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads en conversiemeting: wij gebruiken de online marketingmethode "Google Ads" om advertenties te plaatsen in het advertentienetwerk van Google (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.) zodat deze worden getoond aan gebruikers die een veronderstelde interesse hebben in de advertenties (de zogenaamde "conversie"). Bovendien meten we de conversie van de advertenties. Wij vernemen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is gemarkeerd met een zogenaamde "conversion tracking tag". Wijzelf ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking alsmede verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Voorwaarden voor gegevensverwerking: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen voor de verwerking verantwoordelijken en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense met gepersonaliseerde advertenties: Wij gebruiken de Google Adsense dienst met gepersonaliseerde advertenties, met behulp waarvan advertenties worden weergegeven binnen ons online aanbod en wij ontvangen een vergoeding voor hun weergave of ander gebruik; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Advertising Products: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen verantwoordelijken en standaardcontractbepalingen voor doorgifte van gegevens door derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense met niet-gepersonaliseerde advertenties: Wij gebruiken de Google Adsense dienst met niet-gepersonaliseerde advertenties, met behulp waarvan advertenties worden weergegeven binnen ons online aanbod en wij ontvangen een vergoeding voor hun weergave of ander gebruik; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Gegevensbeschermingsvoorwaarden Google Ads Controller-Controller en standaardcontractbepalingen voor gegevensoverdracht naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Targeting met Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics om de binnen advertentiediensten van Google en haar partners geplaatste advertenties alleen te tonen aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Google (zogenaamde "Remarketing Audiences" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële belangstelling van gebruikers; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://marketingplatform.google.com; Rechtsgrondslag: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Orderverwerkingsovereenkomst: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoft Advertising: remarketing / conversiemeting; Dienstverlener: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; Website: https://about.ads.microsoft.com/; Privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Affiliate programma's en affiliate links

In ons online aanbod bevatten wij zogenaamde affiliate links of andere verwijzingen (die bijvoorbeeld zoekmaskers, widgets of kortingscodes kunnen bevatten) naar de aanbiedingen en diensten van derden (gezamenlijk "affiliate links" genoemd). Als gebruikers de Affiliate Links volgen of vervolgens gebruik maken van de aanbiedingen, ontvangen wij mogelijk een commissie of andere voordelen van deze derden (gezamenlijk "Commissie").

Om te kunnen volgen of gebruikers gebruik hebben gemaakt van de aanbiedingen van een door ons gebruikte affiliate-link, is het noodzakelijk dat de desbetreffende derde aanbieders vernemen dat de gebruikers een in ons online-aanbod gebruikte affiliate-link hebben gevolgd. De toewijzing van de affiliate-links aan de respectieve zakelijke transacties of aan andere acties (bijv. aankopen) dient uitsluitend voor de commissieboekhouding en wordt geannuleerd zodra deze voor het doel niet meer nodig is.

Met het oog op de bovengenoemde toewijzing van de affiliate links kunnen de affiliate links worden aangevuld met bepaalde waarden die deel uitmaken van de link of die elders, bijvoorbeeld in een cookie, kunnen worden opgeslagen. De waarden kunnen met name betrekking hebben op de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatiecode van de exploitant van de website waarop de affiliate link zich bevond, een online-identificatiecode van de respectieve aanbieding, het type link dat is gebruikt, het type aanbieding en een online-identificatiecode van de gebruiker.

Opmerkingen over de rechtsgrondslagen: indien wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Bovendien kan het gebruik ervan een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele diensten, mits het gebruik van de derde aanbieders in dit kader is overeengekomen. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: contractgegevens (bv. onderwerp van contract, termijn, klantencategorie); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen); inventarisgegevens (bv. namen, adressen); betalingsgegevens (bv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten); klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: het volgen van filialen; het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgronden: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van het contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Amazon Affiliate Programma: affiliate partnerprogramma (Amazon en het Amazon-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of een van zijn filialen); Service Provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l, Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Duitsland (gezamenlijk "Amazon Europe"); moedermaatschappij: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de; privacybeleid: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay Partner Network: Affiliate marketing partnerprogramma; dienstverlener: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; website: https://partnernetwork.ebay.de; privacybeleid: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Klantbeoordelingen en beoordelingsprocedures

Wij nemen deel aan beoordelingsprocessen om onze diensten te evalueren, te optimaliseren en te promoten. Wanneer gebruikers ons beoordelen of anderszins feedback geven via de deelnemende beoordelingsplatforms of -procedures, zijn ook de algemene bedrijfs- of gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van de aanbieders van toepassing. De beoordeling vereist in de regel ook een registratie bij de desbetreffende aanbieders.

Om er zeker van te zijn dat de beoordeelde personen daadwerkelijk van onze diensten gebruik hebben gemaakt, geven wij met toestemming van de klant de daarvoor vereiste gegevens door aan het desbetreffende beoordelingsplatform met betrekking tot de klant en de gebruikte dienst (waaronder naam, e-mailadres en bestel- of artikelnummer). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: contractgegevens (bv. onderwerp van het contract, termijn, klantencategorie); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten; gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: feedback (bijvoorbeeld het verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Rechtsgronden: toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingshandelingen, procedures en diensten:

Rating widget: wij integreren zogenaamde "beoordelingswidgets" in ons onlineaanbod. Een widget is een in ons onlineaanbod geïntegreerd functioneel en inhoudelijk element dat veranderlijke informatie weergeeft. Het kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de vorm van een zegel of een vergelijkbaar element, ook wel "badge" genoemd. In dit geval wordt de overeenkomstige inhoud van de widget binnen ons onlineaanbod weergegeven, maar deze wordt op dat moment opgehaald van de servers van de desbetreffende aanbieder van de widget. Dit is de enige manier om altijd de actuele inhoud te tonen, in het bijzonder de actuele beoordeling. Daartoe moet een gegevensverbinding tot stand worden gebracht tussen de website die binnen ons onlineaanbod wordt opgeroepen en de server van de widgetaanbieder en ontvangt de widgetaanbieder bepaalde technische gegevens (toegangsgegevens, inclusief IP-adres), die nodig zijn om de inhoud van de widget aan de browser van de gebruiker te kunnen leveren. Bovendien ontvangt de widgetprovider informatie dat gebruikers ons onlineaanbod hebben bezocht. Deze informatie kan worden opgeslagen in een cookie en door de widget provider worden gebruikt om te identificeren welke online aanbiedingen die deelnemen aan het evaluatieproces door de gebruiker zijn bezocht. De informatie kan worden opgeslagen in een gebruikersprofiel en worden gebruikt voor reclame- of marktonderzoeksdoeleinden.

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en verwerken gebruikersgegevens in deze context om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's inhouden voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van de gebruikers af te dwingen.

Voorts worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken gewoonlijk verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt worden gebruikt om bijvoorbeeld binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden gewoonlijk cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten worden opgeslagen in de gebruiksprofielen (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden tot verzet (opt-out) verwijzen wij naar de privacyverklaringen en informatie van de exploitanten van de respectieve netwerken.

In het geval van verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van betrokkenen wijzen wij er tevens op dat deze het best bij de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en rechtstreeks informatie verstrekken. Indien u nog hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bv. invoer in onlineformulieren); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie; feedback (bijvoorbeeld het verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Rechtsgrondslag: Legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Plugins en ingesloten functies en inhoud

Wij integreren functionele en inhoudelijke elementen in ons onlineaanbod die van de servers van hun respectieve aanbieders (hierna "derdenaanbieders" genoemd) worden verkregen. Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of stadsplattegronden zijn (hierna uniform "inhoud" genoemd).

De integratie vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud of functionaliteit. Wij streven ernaar alleen dergelijke inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Aanbieders van derden kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook zogenaamde "pixel tags" (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken. De "pixeltags" kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, alsmede worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Als wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen); inventarisgegevens (bv. namen, adressen); contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bv. invoer in onlineformulieren).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: aanbieden van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; verlenen van contractuele diensten en klantenservice; profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen); marketing.
 • Rechtsgrondslagen: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van het contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Integratie van software, scripts of frameworks van derden (bv. jQuery): wij integreren software in ons onlineaanbod die wij van servers van andere aanbieders halen (bijv. functiebibliotheken die wij gebruiken voor de presentatie of gebruiksvriendelijkheid van ons onlineaanbod). De betreffende aanbieders verzamelen daarbij het IP-adres van de gebruiker en kunnen dit verwerken om de software aan de browser van de gebruiker door te geven en voor veiligheidsdoeleinden, alsmede voor de evaluatie en optimalisatie van hun aanbod. - Wij integreren software in ons onlineaanbod die wij van servers van andere aanbieders halen (bijv. functiebibliotheken die wij gebruiken voor de weergave of gebruiksvriendelijkheid van ons onlineaanbod). De desbetreffende aanbieders verzamelen daarbij het IP-adres van de gebruikers en kunnen dit verwerken om de software aan de browser van de gebruikers door te geven en voor veiligheidsdoeleinden, alsmede om hun aanbod te evalueren en te optimaliseren.
 • Font Awesome: weergave van lettertypen en symbolen; dienstverlener: Fonticons, Inc. , 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Website: https://fontawesome.com/; Privacybeleid: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Fonts: Wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de aanbieder Google, waarbij de gegevens van de gebruiker uitsluitend worden gebruikt om de lettertypen in de browser van de gebruiker weer te geven. De integratie is gebaseerd op onze legitieme belangen in een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, hun uniforme presentatie en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://fonts.google.com/; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter plugins en inhoud: Twitter plugins en knoppen - Dit kan bijvoorbeeld inhoud omvatten zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online aanbod kunnen delen binnen Twitter; Dienstverlener: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland; Moederbedrijf: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacybeleid: https://twitter.com/privacy, (instellingen: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube video's: Video content; Service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Website: https://www.youtube.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor advertentieweergave: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube video's: Video-inhoud; YouTube-video's worden via een speciaal domein (herkenbaar aan de component "youtube-nocookie") in de zogenaamde "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" geïntegreerd, waarbij geen cookies over gebruikersactiviteiten worden verzameld om de videoweergave te personaliseren. Niettemin kan informatie over de interactie van de gebruiker met de video (bijvoorbeeld het onthouden van het laatste afspeelpunt) worden opgeslagen; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; website: https://www.youtube.com; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video-inhoud; dienstverlener: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: Wij wijzen erop dat Vimeo gebruik kan maken van Google Analytics en verwijzen naar het privacybeleid (https://policies.google.com/privacy) en de opt-out opties voor Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden (https://adssettings.google.com/).

Hulpmiddelen voor beheer, organisatie en ondersteuning

Wij gebruiken diensten, platforms en software van andere aanbieders (hierna te noemen "Derden-aanbieders") voor het organiseren, beheren, plannen en leveren van onze diensten. Bij de selectie van derde aanbieders en hun diensten nemen wij de wettelijke voorschriften in acht.

In dit verband kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de derde aanbieders. Het kan daarbij gaan om verschillende gegevens die wij in overeenstemming met dit privacybeleid verwerken. Deze gegevens kunnen met name bestaan uit stamgegevens en contactgegevens van gebruikers, gegevens over transacties, contracten, andere processen en de inhoud daarvan.

Indien gebruikers in het kader van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons naar de derde aanbieders of hun software of platforms worden verwezen, kunnen de derde aanbieders gebruiksgegevens en metadata verwerken voor beveiligingsdoeleinden, serviceoptimalisatie of marketingdoeleinden. Wij verzoeken u daarom de mededelingen over gegevensbescherming van de respectieve derde aanbieders in acht te nemen.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Als wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van de externe aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Bovendien kan het gebruik ervan een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele diensten, mits het gebruik van de derde aanbieders in dit kader is overeengekomen. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en ontvangersvriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bv. namen, adressen); contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bv. invoer in onlineformulieren); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners; gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Rechtsgronden: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van het contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Andere dienstverleners

Wijziging en bijwerking van het privacybeleid

Wij vragen u om u regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van ons privacybeleid. Wij passen de privacyverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen een handeling van uw medewerking (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Voor zover wij in deze gegevensbeschermingsverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties verstrekken, verzoeken wij u er rekening mee te houden dat de adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en verzoeken wij u de informatie te controleren voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene heeft u op grond van de GDPR verschillende rechten, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 21 van de GDPR:

 • Recht op bezwaar: u hebt het recht om te allen tijde op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op basis van art. 6(1)(e) of (f) DSGVO; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Indien de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing.
 • Recht om toestemming in te trekken: U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Recht op informatie: u hebt het recht om bevestiging te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om informatie over deze gegevens, alsmede nadere informatie en een kopie van de gegevens, overeenkomstig de wettelijke voorschriften.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht, overeenkomstig de wet, te verzoeken dat uw gegevens worden aangevuld of dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd.
 • Recht op wissen en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke voorschriften hebt u het recht te eisen dat uw gegevens onverwijld worden gewist, of anders, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen overeenkomstig de wettelijke vereisten, of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke partij te eisen.
 • Klacht bij toezichthoudende autoriteit: onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de vereisten van de GDPR.

Definities

In dit gedeelte vindt u een overzicht van de termen die in dit Privacybeleid worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en voornamelijk gedefinieerd in artikel 4 van de GDPR. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende toelichtingen daarentegen zijn vooral bedoeld om het begrip te bevorderen. De termen zijn alfabetisch gerangschikt.

 • Affiliate tracking: In het kader van affiliate tracking worden links geregistreerd waarmee de koppelende websites gebruikers naar websites met product- of andere aanbiedingen verwijzen. De exploitanten van de desbetreffende koppelende websites kunnen een commissie ontvangen als gebruikers deze zogenaamde affiliate-links volgen en vervolgens gebruik maken van de aanbiedingen (bijv. goederen kopen of diensten gebruiken). Hiervoor is het noodzakelijk dat de aanbieders kunnen volgen of gebruikers die geïnteresseerd zijn in bepaalde aanbiedingen, deze vervolgens op aanwijzing van de affiliate-links benutten. Daarom is het voor de functionaliteit van affiliate links noodzakelijk dat deze worden aangevuld met bepaalde waarden die deel uitmaken van de link of elders, bijvoorbeeld in een cookie, worden opgeslagen. De waarden omvatten met name de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatiecode van de exploitant van de website waarop de affiliatelink zich bevond, een online-identificatiecode van de desbetreffende aanbieding, een online-identificatiecode van de gebruiker en tracking-specifieke waarden, zoals bijvoorbeeld de identificatiecode van de reclamemedia, de identificatiecode van de affiliate en categoriseringen.
 • Omrekeningsmeting: Conversiemeting (ook wel "visit action evaluation" genoemd) is een methode om de effectiviteit van marketingacties te bepalen. Dit gebeurt meestal door een cookie op te slaan op de apparaten van gebruikers binnen de websites waar de marketingacties plaatsvinden en deze vervolgens weer op te halen op de doelwebsite. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die we op andere websites hebben geplaatst succesvol zijn geweest.
 • Persoonlijke gegevens: "persoonsgegevens": iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. een cookie) of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profielen met informatie over de gebruiker: De verwerking van "profielen met informatie over de gebruiker", kortweg "profielen", omvat elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te analyseren, te evalueren of te voorspellen (afhankelijk van het soort profilering kan dit verschillende informatie omvatten betreffende demografie, gedrag en interesses, zoals interactie met websites en hun inhoud, enz. Cookies en web beacons worden vaak gebruikt voor profilering.
 • Bereikmeting: Bereikmeting (ook bekend als webanalyse) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers in bepaalde informatie, zoals website-inhoud, omvatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld zien op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud zij geïnteresseerd zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften van hun bezoekers. Voor bereikanalyse worden vaak pseudonieme cookies en web beacons gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo preciezere analyses van het gebruik van een online aanbod te verkrijgen.
 • Remarketing: "Remarketing" of "retargeting" is wanneer, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, wordt genoteerd in welke producten een gebruiker op een website geïnteresseerd was om de gebruiker op andere websites, bijvoorbeeld in advertenties, aan deze producten te herinneren.
 • Controleur: "verantwoordelijke voor de verwerking": de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 • Verwerking: "Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd. De term is breed en omvat vrijwel elke behandeling van gegevens, of het nu gaat om verzamelen, beoordelen, opslaan, doorgeven of verwijderen.
 • Doelgroepvorming: Van doelgroepvorming (of "custom audiences") is sprake wanneer doelgroepen worden bepaald voor reclamedoeleinden, bijvoorbeeld de weergave van advertenties. Op basis van de belangstelling van een gebruiker voor bepaalde producten of onderwerpen op het internet kan bijvoorbeeld worden geconcludeerd dat deze gebruiker geïnteresseerd is in advertenties voor soortgelijke producten of de online winkel waar de gebruiker de producten heeft bekeken. Op zijn beurt spreekt men van "lookalike audiences" (of vergelijkbare doelgroepen) wanneer de geschikt geachte inhoud wordt getoond aan gebruikers wier profielen of interesses vermoedelijk overeenkomen met de gebruikers voor wie de profielen zijn opgesteld. Cookies en web beacons worden over het algemeen gebruikt voor het creëren van Custom Audiences en Lookalike Audiences.

Duitse versie gemaakt met "Datenschutz-Generator.de" - Bedankt! RA Dr.Schwenke